Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Профессионалитет" федералдыг төлевилел-биле Тывага 490 специалистерни өөредип белеткээр

"Профессионалитет" федералдыг төлевилел-биле Тывага 490 специалистерни өөредип белеткээр 20.06.2023

Тывада ортумак профессионал өөредилге албан черлеринде хүлээп алыышкын кампаниязы эгелеп, үш муң ажыг оолдар, кыстарны хүлээп алырынга белен. "Профессионалитет" федералдыг төлевилел программазы-биле 490 кижи мергежилдерге өөренип алыр аргалыг.

РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының экономиканың боттуг секторунуң чугула хереглелдери езугаар тускай профессионал өөредилге системазынга мергежилдиг кадрлар белеткээр көңгүс чаа адыр моделин тургузарынче угланган, "Профессионалитет" төлевилел-биле өөредилгези сентябрь 1-де эгелээр, Россияның 68 регионунуң санында Тыва эрткен чылын киргенин сагындыраал. Төлевилел өөренип тургаш-ла адырынга ажылдаарынга белен профессионал кадрларны өөредип алырынга сонуургалдыг ажыл берикчизи аңаа киржип, өөредилге-бүдүрүлге кластерин ажыдар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ону республиканың ортумак профессионал өөредилге системазын сайзырадырынга шуут-ла чаа чада болур деп демдеглээн. "Бистиң экономикавысты хөгжүдериниң мурнады боттандырар угланыышкыны – мергежилдиг ажылчын кадрларны белээткээринде – деп, ол демдеглээн. – Көдээ ажыл-агый кластериниң эң херек болгаш перспективтиг угланыышкыннарынче, практиктиг өөредилгеже кичээнгейни күштелдирер бис".

Таңды кожууннуң Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникуму республикага "Профессионалитет" программазын боттандырар баазалыг өөредилге организациязы болур. Федералдыг төлевилел-биле өөредилгени сес өөредилге программазынга чорудар, мал продукциязының технологу, малдан аъш-чем продукциязының технологу, көдээ ажыл-агый машиналарын ажыглаар болгаш септээр мастер, үнүш ажаакчызы, арга-арыг болгаш арга-арыг-парк ажыл-агыйының мастери дээн ышкаш мергежилдерге өөренип болур.

"Профессионалитет" төлевилел күүселдези-биле техникумда эде чаартынган сес өөредилге бүдүрүлгелери ажылдап турар. Кат-чимис, ногаа, сүт болгаш эът продукциязы болбаазырадыр өөредилге-бүдүрүлге мастерскаяларынга, үнүш ажаар өөредилге-бүдүрүлге шөлдеринге өөредилге чорудар төптү ажылдадыр.

"Оолдар, уругларны ажыл-биле хандырар дээш дузалажыр бис" – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткаш, келир үеде ажыл берикчилери апаар регионнуң чедиишкинниг көдээ бүдүрүкчүлери боттарының ажыл-агыйының баазазынга билиглерин практиктиг ажыл-биле быжыглап, төлевилелди кады боттандырар партнерлар болурун тайылбырлаан.

Хүлээп алыышкын кампаниязы июньнуң 19-та ажылын эгелээш, август 20-де доозар. 9 база 11 класстың доозукчулары документилерин республиканың хүлээп алыышкын комиссиязынче боду азы Күрүне ачы-дузаларының порталы азы Россияның почтазы таварыштыр чагаа-биле дужаап болур.

Июньнуң 23-те, Кызылда Арбат шөлүнге эртер Аныяктар хүнүн демдеглээн байырлал үезинде ажылчын олуттар ярмарказында дужаап болур.

Ярмарка үезинде, "Профессионалитет" федералдыг төлевилелдиң төлээлери оолдар чаа өөредилге программазы-биле өөренириниң эки талаларын тайылбырлап, таныштырар.


Возврат к списку