Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың хөгжүлдезиниң үндезини – чер-чуртунга ынак кижилерниң ажыл-ижинде

Республиканың хөгжүлдезиниң үндезини – чер-чуртунга ынак кижилерниң ажыл-ижинде 09.06.2023

Бөгүн, Россия хүнүнүң байырлал бүдүүзүнде, Тываның Чазак бажыңынга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың ажыл-ишчилеринге болгаш хоочуннарга күрүне шаңналдарын тыпсып, байырын чедирген.

“Тыва боттуг федералдыг деткимчени албышаан, бодунуң хөгжүлдезин уламчылап турар. Чурттаар оран-сава тудуунуң улуг программазы ажылдап эгелей берген, оруктар туттунуп, чаа-чаа социал объектилер тургустунуп турар. Чоокку 3 чыл дургузунда 11 чаа школаны болгаш көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр бүдүрүлгелерге чедир оон-даа өске хөй-ле чугула объектилерни тудар ужурлуг бис. Мурнувуста кылыр ажылдар-ла хөй.

Республиканың хөгжүлдезиниң үндезини – арга-дуржулгалыг профессионалдарның, чаа салгалдың специалистериниң, ажыл-ишчилерниң, көдээ ажыл-агыйлыгларның, бодунуң ажыл-ижинге бедик көдүрлүүшкүннүг ажылдап чоруурларның, чогаадыкчы аныяктарның күш-ажылы. Ниитизи-биле бодунуң чер-чуртунга ынак кижилерниң ажыл-ижинден хамааржыр” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Республика Баштыңы Вадислав Ховалыг өндүр улуг Россияның эрге-аржыын болгаш бот-догуннаашкынын камгалаан тускай шериг операциязында эрес-дидим чоруун көргүскен чаңгыс чер чурттугларывыска чурттуң дээди шериг шаңналдарын чоргаарал-биле тывыскан.

Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыы-биле “Эрес-дидим чорук” орденин база Россия Федерациязының Камгалал яамызының “Дайынчы ачы-хавыяазы дээш” деп медалын дайынчы даалгазын күүседиринге көргүскен маадырлыг, эрес-дидим, коргуш чок чоруу дээш, 55-ки аңгы мото-адыгжы дагжы бригаданың разведчик-гранотеметчиги, сержант Вадим Окчаевич Чыкайга тывыскан.

         Дайынчы даалгазын күүседиринге маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруу дээш 55-ки аңгы мото-адыгжы даг бригаданың снайпер ротазының снайпери, биче сержант Чингис Эртинеевич Чаш-оол биле бригаданың разведчиги, ефрейтор Адыгжы Арат-оолович Монгушту “Эрес-дидим чоруу дээш” медаль-биле, бригаданың снайпер ротазының килдис командири, старшина Мерген Викторович Седипти “Жуков медалы”-биле шаңнаан.

Дараазында республиканың хөгжүлдезинге киирген улуг үлүг-хуузу, шылгараңгай күш-ажылы дээш мергежилиниң тергииннерин Тыва Республиканың күрүне шаңналдары-биле демдеглээн.

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин:

-хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Эдегей” танцы болгаш костюм театры” кызыгаарлатынган харыысалгалыг ниитилелдиң чиңгине директору Кима Чозаровна Донгакка;

Тыва Республикада харылзааның хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузу, бедик мергежили болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш «Тывасвязьинформ» акционерлиг ниитилелдиң телекоммуникация ажыглал төвүнүң телефон болгаш телеграф четкизин ажыглаар албанның начальниги Анвар Муратович Кильдияровка;

дээди өөредилге адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тываның күрүне университединиң даштыкы дылдар кафедразының доцентизи Елена Дмириевна Байкаловага;

албан хүлээлгелерин шынчы болгаш үлегерлиг күүсеткени дээш Россияның Иштики херектер яамызының “Улуг-Хемский” муниципалдар аразында килдизиниң кеземче херээ истээр килдистиң улуг бүрүн эргелиг төлээзи, полицияның майору Саян Григорьевич Ондарга база Кызыл хоорайда эргелелиниң полицияның участок төлээлери база назы четпээнер херектериниң талазы-биле кезектиң полиция участогунуң төлээзи, полицияның капитаны Вадим Чойган-оолович Хертекке;

өөредилге адарынга хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Кызыл хоорайда Немелде өөредилге төвүнүң директорунуң ажыл-агый талазы-биле оралакчызы Светлана Николавна Черкашинага тывыскан.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктери-биле Тыва Республикада хамаатыларның пенсия болгаш социал хандырылга болгаш камгаладылгазын организастап, тургузуп база хөгжүдеринге киирген улуг үлүг-хуузу дээш Пенсия болгаш социал камгаладылга фондузунуң пенсия болгаш социал төлевирлер доктаадыр килдистиң даргазының оралакчызы Саяна Дадар-ооловна Сааяны, хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажыл болгаш бедик мергежилдии дээш “Тыва авиация шугуму” авиакомпанияның техниги Олег Олчейович Кара-Доңгакты шаңнаан.

“Тыва Республиканың алдарлыг тренери” деп хүндүлүг атты ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт кафедразының улуг башкызы Болат Александрович Шагжы аныяк-өскенниң күш-дамыр ккижизидилгезинде үре-түңнелдиг ажылы база профессионал чедиишкиннери дээш алган.

“Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” деп атка тудуг адырының хоочуну Валентина Анатольевна Илларионова, күш-ажылдың хоочуну Дадар-оол Дамдынович Кыргыс олар төлептиг болганнар.

“Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” деп атты Совет Эвилелиниң Маадыры Т. Кечил-оол аттыг Кызылдың 3 дугаар школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы Зоя Кавай-ооловна Баир алыр аас-кежиктиг болган. 

“Тыва Республиканың алдарлыг эмчизи” атты РФ-тиң Күш-ажыл болгаш соцал камгалал яамызының “Тыва Республикада эмчи-социал экспертизаның кол бюрозунуң удуртукчузунуң оралакчызы - эмчи-социал экспертиза эмчизи Ольга Арамбаловна Тыкыл-оол алган.

“Тыва Республиканың Улустуң башкызы” деп хүндүлүг аттарны өөредилге адырының хоочуннары Мария Ивановна Белоусова, Светлана Оюновна Бирилей, “Тыва Республиканың Улустуң артизи” деп атты Леонид Ондарович Каң-оол алганнар.

Муниципалдыг албанның хоочуну Владимир Викторович Еромаев, күш-ажылдың хоочуну Макар Бавукович Донгак олар “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” деп Тыва Республиканың медальдары-биле шаңнатканнар.

Өөредилга адырында ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Кызылдың 9 дугаар гимназиязының методизи Валентина Одурековна Дөмүр-оол болгаш тудуг адырының хоочуну Анатолий Карбыевич Монгуш олар “Буян-Бадыргы” ордениниң 3-кү чергезин алганнар.

 Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киирген улуг үлүг-хуузу болгаш хөй-ниитичи ажыл-чорудулгазы дээш ТР-ниң Адалар чөвүлелиниң даргазы Хонук-оол Доржуевич Монгушту “Тыва Республиканың ордени-биле” шаңнаан.

 


Возврат к списку