Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирь федералдыг округунда хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылыр программаны чедишкинниг чоруткан регионнар санында Тыва кирген

Сибирь федералдыг округунда хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылыр программаны чедишкинниг чоруткан регионнар санында Тыва кирген 08.06.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Сибирь федералдыг округда РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң удуртулгазы-биле эрткен Чөвүлел хуралынга киришкен. Округтуң регионнарының баштыңнары киришкен хуралга Россияның чиңгине директорунуң оралакчызы Дмитрий Демешин, Россияның ИХЯ база ФАА Новосибирск облазында эргелелдериниң начальниктери, «Территориялар хөгжүдер фонд» АХК чиңгине директору Олег Рурин олар олурушкан.
Чөвүлел хуралында округтуң субъектилеринде хамаатыларның чуртталга байдалын экижидеринче угланган чугула ажылдар – аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер база хөй квартиралыг бажыңнарның капиталдыг септелгезин кылыр регионалдыг программаларның күүселдезиниң айтырыгларын чугаалашкан.
Эрткен чылдың түңнелдери-биле капитал септелге программазын боттандырар боттарының планын долузу-биле күүсеткен регионнарның санында Тыва Республиканы демдеглээн. Республиканың эрге-чагыргазы үе шаанда конкурстарны база тудуг черлери-биле керээлерни чарганы – Сибирьде кыска тудуг сезонунуң байдалында чугула базымнар болган деп, бүрүн эргелиг төлээ Серышев демдеглээн. 2022 чылда бистиң регионнуң девискээринде 4 муниципалдыг тургузугда хөй квартиралыг 32 бажың септеттинген. Тывадан аңгыда, Алтай, Хакас Республикалар база Томск облазы эки темпини көргүскен.
Округтуң регионнарында аварийлиг бажыңнарның үлүү российжи ортумак көргүзүгден хөй болгаш, 0,6 хууну тургузуп турар. Эрткен чылын 708 муң дөрбелчин метр аварийлиг шөлдү чок кылган, бо чылын 318 муң хире дөрбелчин метрни. Территориялар хөгжүдер фонд Сибирьниң ол сорулгаларынче федералдыг бюджеттен 50 ажыг миллиард рубльди тускайлаан.
Анатолий Серышев программаның планнарын шапкын темп-биле күүседип турар регионнар - Алтай биле Красноярск крайларның, Иркутск, Кемерово база Новосибирск областарының эки арга-дуржулгазын идепкейлиг солчурун саналдаан.
Сентябрьда чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде эртер регионалдыг болгаш муниципалдыг соңгулдаларга белеткелди Чөвүлел хуралында база чугаалашкан. Регионнарда соңгулда кампаниялары эгелээнин, планныг чурум езугаар ону эрттирерин бүрүн эргелиг төлээ демдеглээн. "Ол дээрге күрүнениң быжыының, российжи политиктиг системаның турум чоруунуң база бир бадыткалы-дыр" – деп,ол демдеглээн.
Сибирь федералдыг округка ам эртер бадылаашкын сөөлгү беш чылда эң улуг соңгулда кылдыр санаттынар. Тывага, Алтай Республикага база Кузбасска тус черниң төлээлекчилер органнарынче массалыг соңгулдалар болуп эртер. Хакас Республикада, Алтай база Красноярск крайларда, Кемерово, Новосибирск база Омск областарда дээди албан-дужаалче соңгулда болур. Оон аңгыда Хакасия, Иркутск облазы база Кузбасс хоойлужудулга органнарының депутаттарын соңгуур.
Регионалдыг болгаш муниципалдыг соңгулдаларны эрттирер ажылдың кол угланыышкыннарның бирээзи - ооң шынчы эртерин хандырары деп, бүрүн эргелиг төлээ айыткан. «Бо чылын эртер соңгулда кампаниялары даштындан доктаамал ыйыдыышкын-биле эртер – деп, Анатолий Серышев демдеглээн. – Шилилде чорудуунуң адааннажылга болгаш ажык-чарлыының принциптерин сагып, соңгулда комиссияларының адын баксырадыр дээн оралдажыышкыннарга удур ажылдап, экспертерниң киржилгези база хөй-ниитиниң хайгааралы-биле соңгулда кампаниязының чорудуунга инфформастыг үделгени хандырары бүзүрелди бедидер ужурлуг".


Возврат к списку