Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада уругларга ийи чүс хире түр үениң дыштанылга төптери чайын ажылдаар

Тывада уругларга ийи чүс хире түр үениң дыштанылга төптери чайын ажылдаар 07.06.2023

Чайгы дыштанылга үезинде Тывада 180 ажыг дыштанылга төптери түр үеде ажылдаар. Кожуун, суурларның өөредилге, культура-дыштанылга база спортчу организияларында шөлдерге күш-дамыр, патриотчу, сагыш-сеткил-мөзү-бүдүш кижизидилгезинче, интеллектуалдыг болгаш чогаадыкчы сайзыралынче угланган хөй санныг хемчеглер эртер.

Республиканың спортчу организацияларында 36 дыштанылга төптери ажыттынган. Оларның 12-зи - "Эзирлер уязының" баазазында. Чай дургузунда ында барып турар оолдар, уруглар спорт залдарынга хүннүң-не 4 шак иштинде белеткенирлер.

Ийи неделя үргүлчүлелдиг беш сезонну ажылдадыры көрдүнген: июнь 1-ден 21-ге, ийи дугаары - июнь 21-ден июль 8-ке, үшкүзү – июль 10-дан 27-ге, дөрткүзү - июль 31-ден август 17-ге база беш дугаары – август 18-тен 31-ге чедер.

Оолдар-биле тренерлер ажылдап, спорттуң аңгы-аңгы хевирлериниң төөгүзүн, билдингир спортчуларның дугайында таныштырарын Спорт яамызы дыңнаткан. Бодунуң кадыкшылынга харыысалганы билиндирген амыдыралдың кадык овур-хевирин, арага база таакпыдан ойталаарын суртаалдаан видеороликтерни көргүзер. Хемчег бүрүзүнде шимченгир оюннар болгаш эстафеталарны киирген. Оон аңгыда өрт, электри, орук-транспорт болуушкунунуң, сугларга, походтар, селгүүстээшкин база экскурсиялар үезинде, спортчу маргылдаалар эрттип турда, онза байдал тургустунганда айыыл чок чоруктуң дүрүмнеринге ажыктыг тайылбырларны берип, бажыңга, бажың чанынга, кудумчуга база хөй-ниити черлеринге чөрүлдээлерни база өске-даа багай чүүлдерни болдурбас дээш чүнү кылырын көргүзер.

Өөредилге яамызының шугуму-биле Кызыл, Ак-Довурак хоорайларның, Тээли, Туран, Бай-Хаак база өске-даа муниципалитеттерниң немелде өөредилге төптеринде ажыткан түр үениң дыштанылга төптеринге солун кижилер-биле ужуражылгаларны, музейлер болгаш делгелгелерже экскурсияларны организастаар.
Культура яамызының ведомство албан черлеринде эң хөй: культура-дыштанылга албан черлеринде - 117, библиотекаларда – 21 түр үениң дыштанылга төптери ажыттынган. Ийи республика төвүнде - Креативтиг индустрия шкоалзында база Тыва үндезин культура төвүнде төлевирлиг дыштанылгалыг кичээлдер эртип турар.

Түр үениң дыштанылга төптериниң ачызында бо чайын 13 муң ажыг тыва школачылар чайны солун кылдыр эрттирер.

Бо чайгы кадыкшылга кампаниязының үезинде ажылдаар республика иштинде 164 уруглар лагерьлеринге 16 муң оолдар, уруглар дыштанырын сагындыраал. Хүндүскү лагерьлер кымны мурнай уругларны хүлээп алган, а июнь ортандан бээр хоорайдан дашкаар 19 лагерьлер ажылын эгелээр.

Улуг-Хем кожуунда «Чодураа» лагериниң база кулаа дыңнавас уругларның школа-интернадының баазазында «Ушарики» лагерьниң девискээринде ийи майгын лагери июнь 10-да база 14-де ажыттынар. Бо чайын шупту уруглар лагерьлери тускай кижизидилге программазы-биле ажылдаар.

Чайгы дыштанылга база уруглар кадыкшылгазының дугайында айтырыгларны Республиканың Өөредилге яамызында ажыткан “изиг шугум” телефонунче салып болур: 8 (39422) 2-72-92.


Возврат к списку