Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирьниң генерация компаниязы Тываның Чазаа-биле дугуржулга езугаар Кызылдың президентиниң кадет училищезин чылыдылга-энергетика төвүнге кожар

Сибирьниң генерация компаниязы Тываның Чазаа-биле дугуржулга езугаар Кызылдың президентиниң кадет училищезин чылыдылга-энергетика төвүнге кожар 31.05.2023

Чыл эгезинде Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле Сибирьниң генерация компаниязының төлээлери ужуражып, ийи тала кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарган. Дугуржулга регион найысылалының чылыг хандырылгазының дээштиин бедидип база экологтуг байдалды экижидеринче угланган чылыг-энергетика системазын чаартып база хөгжүдер элээн каш хемчеглерни боттандырар.

Бо удаада ийи тала ооң мурнунда дугурушкан угланыышкыннарында ажылдарны чугаалашкан. СГК биле Кызыл чагыргазының аразында чаңгыс аайлаан дугуржулгага ат салырының дугайында көрген. Чылыг энергиязының чаа модельдиг рыногунче, азы «альтернативтиг котельнаяже» шилчидериниң дараазында базымын база чугаалашкан. Сибирьниң генерация компаниязы «Культурлуг код» бүгү-российжи төлевилелге киришкеш, Кызылдың чаагайжыдылгазынга киржир планныг.

Кызыл хоорай биле Каа-Хем суурну чылыг-биле хандырар схемаларның төлевилелдери ажылдап кылдынганын «Сибирьниң генерация компаниязы» КХН-ниң чылыг бизнезин сайзырадыр директору Екатерина Степина дыңнаткан. Хоорай хевирлиг суурга ындыг документини бир дугаар ажылдап тургускан. Ам ажык дыңнаашкыннарга төлевилелдерни бадылаар чурум бар. Бир эвес документилер бадылаттына бээр болза, Кызылдың болгаш ол чоок кавының чылыг инфраструктуразын сайзырадырының улуг инвестиция программазын боттандырарынга үндезин ол апаар. Компания мурнады боттандырар угланыышкынга - бичии котельнаяларны чоорту солуп, азы төпчүткен чылыг четкизинге кожарын көрүп турар. Ол ажылдар «Арыг хоорай» федералдыг төлевилелдиң ниити комплекстиг хемчеглер санынче кирген.

Оон аңгыда, бадылаттынган схемалар федералдыг хоойлужудулга езугаар чурттуң 37 хоорайында киирген чылыг хандырылгазынга чаа өртек зоназынче чурттакчылыг черлерни шилчидер санаашкыннарны кылып эгелээринге аргаларны бээр. Чылыг хандырылга системаларын модернизастаар программаларны боттандырган 12 хоорайда өртек зоназының байдалынга ажылдаан арга-дуржулга СГК-та бар.

«Альтернативтиг котельная» — хереглекчилерге элээн чиикке чылыг алыр аргадан чылыг энергиязынга чаңгыс аай чөптүг өртекти доктаадыры-биле Россия Федерациязының чурттакчылыг черинде киирген чылыг рыногунуң чаа моделиниң анаа ындыг ады болур.

Кызылдың президент кадет училищези биле «Субедей» спорт школаларын төпчүткен чылыг четкизинге кожар ажылдар дугуржулга езугаар эгелээнин Екатерина Степина дыңнаткан:
- Бо одалга сезону эгелээринге чедир ажылдарны доозар. КПКУ чоогунда дээр бо чылын арыг болур – деп, СГК-ниң төлээзи чугаалаан. Ол ышкаш Кызылдың 10 дугаар школазын база карак эмнелгезин Кызылдың ЧЭТ-иниң чылыг четкизинге бирги ээлчегде кожары планнаттынган.

Владислав Ховалыг ужуражылга соонда, Сибирьниң генерация компаниязы-биле оон-даа сырый кады ажылдаар элээн каш даалгаларны вице-премьер Александр Брокертке, регионнуң Одалга-энергетика яамызынга база Кызыл хоорай мэриязынга берген.


Возврат к списку