Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чайгаар тывылган 39 улуг боктарны чок кылган

Тывада чайгаар тывылган 39 улуг боктарны чок кылган 30.05.2023

Бо хүннерде Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак суурда чайгаар тывылган кадыг боктарны чок кылып турарын Тываның Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Коммунал ажыл-агый ажылдакчылары майның 18-тен бо хүнге чедир 5,7 муң ажыг кубометр бокту чүдүрген. Шак-ла ындыг ажылдар Чаа-Хөлде бок төгер черде чоруп турар – апрельдиң төнчүзүнден бээр ол девискээрде 370 муң ажыг куб бокту аштап арыглаан. Эрткен чылын Тывада 600 муң кубометр бок чыглы берген 15 чайгаар чыылган боктарны аштап чүдүрген. Үстүнде ийи объектиде боктарны июнь ортанга чедир төндүр чүдүрүптер.
Бо чылын республиканың алды муниципалдыг тургузуунда: Кызыл, Ак-Довурак хоорайларда база Чаа-Хөл кожуунда бир-бир, Эрзин кожуунда беш, Чөөн-Хемчикте 13, Улуг-Хем кожуунда 18, боктар чыылган шупту 39 черни аштап арыглаары планнаттынган. Ак-Довурактың чоогундан 570 хире муң кубометр, а Чадаана чоогундан – 16 хире муң кубометр бокту чүдүрген.
Чайгаар тыпты берген бокту албан езузу-биле доктааткан түр үеде бок чыыр черге дүжүрерин, специалистер тайылбырлаан. Регионга бок аңгылап ылгаар завод тыпты бээр болза, алызы барып бок төгер полигон бүрүнү-биле узуткаттынар. Девискээрден чыгдынган боктар болбаазырадыр шак ындыг заводту 2025-2026 чылдарда тудары планнатынган деп, ЧКА яамызы дыңнаткан. Бокту ылгап аңгылаар чартык автоматчыттынган комплекс чылда 70 муң тонна бокту болбаазырадыр күчүлүг. Республиканың эрге-чагыргазы Бии-Хем кожууннуң девискээринде 56 ажыг га шөлдүг чер участогун тудугга тускайлаан.
Июль ортанга чедир бок чыыр 170 бункер база 218 контейнер Тывага келерин яамы дыңнаткан. Кадыг боктар чыыр ачы-дуза чедирип турар муниципалитеттер ооң мурнунда киирген чагыы езугаар оларны алыр.


Возврат к списку