Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары хууда эвес, а ниитилел ужур-дузалыг айтырыгларлыг чагыгларны республика чазаанче киирип турар

Тываның чурттакчылары хууда эвес, а ниитилел ужур-дузалыг айтырыгларлыг чагыгларны республика чазаанче киирип турар 29.05.2023 2022 чылда республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажыл-чорудулгазының түңнелдерин сайгарган чон хуралдарында кирген санал-оналдар боттандырылгазының хемчеглер планын Тываның Чазаа бадылаан. Регионнуң улуг база биче 143 чурттакчылыг черлеринде чурттакчылардан ниитизи-биле 339 дилеглер болгаш чагыглар ында кирген.

Чылдың-на Тываның Чазаа бодунуң ажыл-чорудулгазының дугайында отчеду-биле чонче үнери чаңчыл болу бергинин сагындыраал. Республиканың яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары чон чыыштарында база ажылчын коллективтер-биле ужуражылгаларда канчаар ажылдап, чүнү чедип алганын чугаалап турар. Ужуражылганың киржикчилери оларны дүвүредип чоруур айтырыгларын салып, боттарының эскериглерин база хомудалдарын чугаалап, чамдык айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларын саналдап турар.

Бо чылын, отчет кампаниязының үезинде, эрткен чылдарда ышкаш айтырыглар хөй болган. Чазакче кирген дилеглерниң ужур-утказы өскерилген – республика эрге-чагыргазындан хуу айтырыгларны эвес, а хоорайга, суурга азы кожуунга улуг ужур-дузалыг төлевилелдерни боттандырарын дилээн айтырыгларны кижилер кииирип турарын организаторлар демдгелээн.
Уруглар садтары, школалар, библиотекалар, клубтар, спортчу залдар база шөлдер септеп, тударынга хөй саналдар ужуражылгалар үезинде кирген. Чуртта чаштарның төрүттүнери-биле Тыва мурнуку черде болгаш ол ындыг. Республиканың “аныяксааны” чогуур инфраструктураны –ботка болгаш ажы-төлге төлептиг, чаа амыдыралды хандырып ажылдаар “хостуг” холдарны негеп турар.

Отчёт сайгарылгазының түңнели-биле, дилеглерниң хөй кезиин орук тудуг-септелге хемчеглериниң планынче киирген. Кижилерге чүгле орук эвес, а шынарлыг, кадыг шывыглыг, кыдыын дургаар чырыткан оруктар херек.
Сөөлгү он чылда Тывада чиик машиналар саны 2 катап көвүдээнинден, кижилерниң аай-дедир аргыжары база улгаткан. Республикада 95 муң өг-бүле 242 муң автомобильдиг – өг-бүледе-ле ортумаа-биле 2,5 машина бар.

Бичии болгаш чедери берге суурлар чурттакчылары хууда эвес, шуптузунуң сонуургалында айтырыгларны бирги планче үндүрген. Оон аңгыда уруглар сады, школа, эмнелге чери дээн ышкаш социал негелде, телевизорга тус черниң телеканалдарын көргүзери дээн ышкаш дилеглер бирге черже үнген. Дүрген дамчыыр интернет, турум соталыг харылзаа, идегелдиг чырык хандырылгазы – хүннүң негелдези апарган. Төрээн суурунга ажыл-ишти тып, ону чаагайжыдып, оон-даа эки амыдырал дилээр дээш оон чоруур күзел оларда чок.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чазак отчедунга хамаарыштыр чоннуң дилеглерин база санал-оналдарын таптыг өөренип, ону боттандырар хемчеглерни ажылдап кылыр даалганы берген. Ол ажылче муниципалитеттер чагыргаларын хаара тудар. Даалгалар күүседикчилери пункт аайы-биле чүү кылдынганын квартал санында илеткеп, ооң түңнелдин МИЧ-терге дыңнадырын республика баштыңы хүлээндирген.

Возврат к списку