Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалитеттерни девискээрлер чаагайжыдылгазының мөөрейинче чалап тур

Тывада муниципалитеттерни девискээрлер чаагайжыдылгазының мөөрейинче чалап тур 27.05.2023

Тываның Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы "Арыг-силиг хоорай. Арыг-силиг суур" губернатор төлевилел боттанылгазы-биле «Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар ортузунга чаагайжыдылга, ногаажыдылга болгаш арыглаашкын талазы-биле ажыл-чорудулганы эң эки организастааны» конкурсче чагыгларны хүлээп эгелээнин дыңнаткан.
Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оол конкурсту чарлап тура, аңаа киржилге девискээрлерин хөгжүдүп сайзырадырынга улуг идиг болгаш эптиг арга дээрзин демдеглээн: “Кожууннарның тураскаалдыг черлерни улам чараш апарып, суурлар чаартынып турарын көөрге өөрүнчүг-дүр”.
Муниципалдыг тургузуглар ортузунга хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар, ногаажыдар база ажаап-карактаар талазы-биле конкурс июньнуң 15-тен август 30-ге чедир ийи чадага болуп эртер. Июньның 15-тен июль 15-ке чедир - бирги, а июльдуң 16-дан август 30-ге чедир ийиги чадазы болур.
«Эң-не чаагайжыттынган суур», «Эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг» тиилекчилерни илередир, ол ышкаш дараазында номинацияларда: «Эң хөй чурттакчы чонну Чаагайжыдылгаже хаара тутканы», «Эң чаартыкчы чаагайжыдылга арга-хевири дээш», «Идепкейлиг киржилге база чогаадыкчы чорук дээш», «Кадыг боктарны чыырынга идепкейлиг киржилгези дээш» деп номинациялар тускай шаңналдарлыг.
Тиилекчилерге шаңнал кылдыр акша сертификаттарын, дериг-херекселдерни база коммунал техниканы тыпсыр.
Конкурс түңнелдери-биле, 2022 чылда «Эң-не чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг» деп номинацияга бирги черни Таңды кожуун ээлээн. Кожуун чагыргазы шаңнал кылдыр тракторну алган.
Чөөн-Хемчик кожууннуң Элдиг-Хем сууру «Эң-не чаагайжыттынган суур» деп номинацияга тиилээн. Суму эрге-чагыргазы шаңналга алган 500 муң рубльдиң сертификадынга суурунга чаа кудук кактырар планныг.
Ведомствонуң https://minzhkkh.rtyva.ru сайтызындан конкурска киржириниң негелделерин тодаргай билип ап болур.


Возврат к списку