Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Сүт-Хөл кожуунда социал объектилер тудуун база септелгезин хынаан

Тываның Баштыңы Сүт-Хөл кожуунда социал объектилер тудуун база септелгезин хынаан 25.05.2023

Владислав Ховалыг ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Сүт-Хөл кожуунга чораан. Ол чорааш Ак-Даш биле Алдан-Маадыр суурлар аразының оруунда, Алдан-Маадырның көдээ клувунда улуг септелгени хынап, 2021 чылда бүрүн чаарттынган төп кожуун эмнелгезиниң поликлиниказынга четкен. 60 маадырларның тура халыышкынының 140 чылынга тураскааткан юбилейлиг хемчеглерниң бүдүүзүнде Сүт-Хөл суурда чаартылга ажылдары кидин түлүк чоруп турар. Ховалыгның бодалы-биле алырга, кожууннуң чурттакчылары байырлыг хүннү онза, төлептиг уткуур дээш, дыка кызып турарлар.
- Сүт-хөлчүлер – эр-хейлер! Чаагайжыдылганың чаа хевирлерин боттары боданып, үлүүн киирип, өскерлиишкиннерни көрүп турарлар. Шак мындыг идепкейжи чорукту база эгелээшкиннерни деткиир херек – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда чаңгыс чер-чурттугларының хей-аъдын көдүрген.
Регион удуртукчузу бооп ажылдап эгелээнден бээр ол элээн каш катап ук кожуунга четкен. Кожуун чурттакчыларынга ужуражып, чидиг айтырыглары-биле танышкан. Сүт-хөлчүлерниң чагыглар даңзызын ынчангы ханылдалар түңнели-биле тургускан.
Сүт-хөлчүлерниң кожуун төвүнче ажыл-херек аайы-биле аай-дедир аргыжары Алдан-Маадыр биле Суг-Аксы аразының оруу дыка багай деп, дыка хөй дыңнадыглар кирген турган. Тываның Баштыңының даалгазы-биле республиканың Орук-транспорт яамызы муниципалдар аразының оруктар даңзызында кирген суур оруу бо чылын септеттинер.
Ховалыг сургакчылап чорда, орукчулар асфальтыны чадып эгелээр дээш, оруктуң кырын дескилеп турган. Ноябрьның 1-ге чедир Алдан-Маадыр биле Ак-Даш аразында барык-ла 11 км орукту чогуур байдалче киир септээр.
Владислав Ховалыг ол чорааш, эрткен чылын бүрүнү-биле септеттинген төп кожуун эмнелгезиниң поликлиниказынга барган. Ол ооң мурнунда чорааш, чаартылга негеттинип турар эмнелге албан черин көргеш, одалга системазы дээш сагыш човаан турган. Губернатор албан черин федералдыг программа-биле капиталдыг септеттинер объектилер даңзызынче киирер даалганы Кадык камгалал яамызынга ол дораан берген турган.
Бо хүнде кадык камгалал албан чери аарыг кижилерни чаа эт-септиг болгаш чаа эмнелге дериг-херекселдерлиг, чаартынган өрээлдерде хүлээп турар. Кожууннуң 8 муң ажыг чурттакчызы эмчи хайгааралында бактааттынган.
Республика «Культура» национал төлевилел күүселдезинге киришкеш, 60-маадырларның баштыңы Самбажыктың адын эдилээн Алдан-Маадыр суурнуң көдээ культура бажыңын бо чылын үндезини-биле чаартып эгелээн. 46 чыл четкен, 700 дөрбелчин ниити шөлдүг оран-сава чаңгыс-даа катап капитал септелге эртпээн турган.
Үрде манааны септелге март айда эгелээн. «Депшилге» КХН тудуг чери оран-саваның кырыкы шывыын база одалга системазын бүрүнү-биле чаартыр. Септелге ажылдары күрүне керээзи езугаар 2023 чылдың августа доостур ужурлуг. Ында ажылдап турар тудугжулар одалга база чырык хандырылга системаларын эптеп кожар ажылдарны дооскаш, иштики шеверлел ажылдарынче киргенин республика баштыңынга илеткээн.
Сүт-хөлчүлерге төлептиг белек болур чаартынган клубту ажытпышаан, юбилейлиг хемчеглерге стартты бээри планнаттынган.
«Культура» национал төлевилел боттанылгазы-биле бо чылын Национал музейниң Алдан-Маадыр суурда төөгү-шинчилел салбырын амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелеп, дериир.
Кожуун төвүнде туттунуп турар ангарлыг спорт залы юбилейлиг хемчеглер бүдүүзүнде ажыттынар.
- Амдыызында шупту хоорай, суурларны хааа тудуп, чурттакчылыг пункт бүрүзүнче орук тудар аргавыс чок, ынчалза-даа шупту планнарывыстың күүселдезин чедип алыр бис. Мурнувуста ажылдар хөй. Ооң түңнелдери чонувусту өөртүп, оларга езулуг таарымчалыг байдалдарны тургузарынга бүзүрээр мен – деп, Владислав Ховалыг 60-маадырларның чуртунга чораан соонда бодунуң блогунга бижээн.


Возврат к списку