Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алдынай Дулуш: чаа амыдыралды эгелээринге социал керээ ынанышты бээр

Алдынай Дулуш: чаа амыдыралды эгелээринге социал керээ ынанышты бээр 24.05.2023

Кызылда Аныяктар ордузунга майның 25-те 11 шакта эгелээр боттарын ажыл-биле хандыртынган кижилерниң III республика шуулганының база бир киржикчизи - Алдынай Дулуш.
Алдынай – бодунуң ажылының профессионалы, шеверлел ажылдарының арга-дуржулгалыг мастери. Кызылда база оон дашкаар дыка хөй объектилерге капитал септелгелерни кылган.
- Хоорайымга база республикамга ынак мен, ону чараш болдурар дээш киириштирген үлүг-хуум – мээң ажылым ол. Ынчангаш ажылымга ынаам кончуг – деп, ол тайылбырлаан.
Эрткен чылдың декабрьда бодунуң угланыышкыны-биле социал керээни чарып, бодун ажыл-биле хандырган. Күрүнениң аңаа берген дузазын дыка үнелээр. Бөгүн тудуг организациялары Алдынайны идегелдиг, профессионал күүседикчи база харыысалгалыг организатор деп таныыр. Аңаа кээрде ол амыр эвес орукту эрткен: олуруп чораан үези, чанып келгеш, тудугдан өске ажылдарже кирип чадап кааны. Чоорту бодунга улуг бүзүрелди чаалап алган.
Күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи-биле чиик чаданы, тудуг ыяжын, өрүмнү, кадаг ээрер база тудуг холуксаалары хоюдур булгаар херекселди, маска, дорттадыкчы, узадыр шөйер чырык удазыны дээш, ажылдаарынга эргежок херек апаар дериг-херекселдер-биле четчеленип алган. Ам кандыг-даа септелге ажылдарын хүлээнип ап болур апарган.
Ээлчеглиг чагыгның негелделерин дугуржуп тура, боду ышкаш олуруп чораан бол, ажылчын кежээ кижилерни хүлээп алырын кезээде чугаалажып, кижи бүрүзү дээш боду дагдынып алыр. Ынчалдыр-ла объектиден объектиже бригадазы-биле ажылдап чоруп каар.
- Ийе, шииттирип чораан мен. Бо улус база – деп, Алдынай ажыы-биле чугаалаар. – Ам канчаар? Кижилерге идегел бербес эвес. Улаштыр шынчы, анаа амыдырап-чурттаарынга улуг идиг ышкажыл. Кады ажылдап турарывыс тудуг чериниң бүзүрелин шынзыдып, ажылда өөрүм дээш хүлээнип болур мен.
Ам Алдынай Дулуш бодунуң мурнунда чаа сорулганы салган – хуу сайгарлыкчы апарып, сагыжы аарып чоруур кижилерин бодунга албан езузу-биле хүлээп алыр деп. Амгы үеде ооң элээн каш ажылчыннары улуг бригаданы тургузуп болур апарган. Оларның ажылынга хереглел улуг, ынчангаш шалың база төлептиг деп, Алдынай чугаалаан.


Возврат к списку