Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бодун ажыл-биле хандыртынганнарның республика шуулганы Кызылга болуп эртер

Бодун ажыл-биле хандыртынганнарның республика шуулганы Кызылга болуп эртер 23.05.2023

Майның 25-те Кызылда Аныяктар ордузунга бодун ажыл-биле хандыртынганнарның III республика шуулганы болуп эртер. “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук болгаш хуу сайгарлыкчы эгелээшкиннерни деткиири” национал төлевилелди күүседип, Тываның Экономиктиг хөгжүлде яамызы, “Мээң бизнезим” төптүң деткимчези-биле Российжи сайгарлыкчы чорук хүнүнге тураскааткан хемчегни эрттирер.
Шуулган бодун ажыл-биле хандыртынган болгаш сонуургалдыг кижилерни хаара тудар. Программада «Бодун ажыл-биле хандыртынган кижиниң бирги базымнары», «Хоорай ажыл-биле хандыртынган кижиге канчаар дузалаарыл», «Старттаар болгаш хөгжүүр аргалар», «Бизнести калбартырының аргалары», «Солчулга продуктузу болгаш хевирлери», «Инвестицияларны хаара тударынга бизнести хаптаары» шөлдеринге ажыктыг болгаш солун темаларны дыңнап болур. Эрткен шуулганның бир шөлү бодун ажыл-биле хандыртынган 150 хире кижини база 30 ажыг ажыл чоктарны чыгган турган.
Эрткен чылын соцкерээ акша-хөреңгизи-биле Таңды кожууннуң Межегей суурда пиццерия ажыдып алган Валентина Оюн - бо шуулганның бир киржикчизи.
Бөгүн ажыл-биле бодун хандыртынган Валентина Семис-ооловна ол статузунга чоргаарланыр.
- Өөм ээзи-биле ажыл чок тургаш, социал керээ дугайында билип алгаш, шенээр деп шиитпирлээн бис – деп, ол чугаалаан. - Бизнес-планны канчаар тургузарын Интернеттен көрүп алгаш, ынчалдыр кылгаш, херек документилерни чыггаш кииириптеривиске, бисти деткээн. Ам ажылывыс шуудаан.
Соцкерээниң акша-хөреңгизи-биле чогуур дериг-херекселдерни садып ап, боттарның бажыңының бир өрээлин септээш, пиццерия быжырар чер кылдыр дерээн.
Көдээ черде бичежек пиццерияның ээзи хүннүң-не элээн каш хлеб кылыгларын база он хире пиццаны быжыргаш, чонга садып саарып турар. Оон аңгыда чондан чагыглары база бар. Кафе зоназында столдар санын көвүдедип, оран-савазын алгыдары – планда.
- Бодумнуң арга-дуржулгамдан чүнү чугаалап болурул дээрге, ажыл-херек ажыдар деп бодап алзыңарза, сезинген херээ черле чок. Шенээр, ажылдаар апаар, ынчан шупту чүве бүде бээр – деп, Валентина чугаалаан.
Межегей пиццериязының ээзи бодун ажыл-биле хандырттынган кижилерниң III республика шуулганында өске муниципалдыг тургузугларда чаңгыс үзел-бодалдыглары-биле таныжып, чугаалажып, ажыктыг арга-дуржулгаларын үлежип, эрге-чагырга төлээлеринге сонуургаан айтырыгларын салыр аргалыг, а шуулганның спикерлери бизнести улгаттырарының чижектерин, инвестицияларны хаара тударының механизмнерин сонуургадыр. Шуулганның программазының солун темалары база креативтиг санал-оналдары бодунуң ажыл-херээн шуудаткан, азы чаа ажыдар деп турар кижилерге, ол ышкаш Валентины Оюнга ажыктыг болуру чугаажок.


Возврат к списку