Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бо неделяда Тываның школаларынга шылгалдалар эгелээр

Бо неделяда Тываның школаларынга шылгалдалар эгелээр 23.05.2023

Тывада май 24-те – тоску классчыларга, а майның 26-да – школа доозукчуларга күрүне шылгалдалары эгелээр. Росөөредилге хайгааралының регионнуң шылгалдалар комиссиязының президиум даргазы кылдыр томуйлааны ТР-ниң өөредилге сайыдының албан-хүлээлгезин күседип турар Елена Хардикова республика ЕГЭ база ОГЭ-ге канчаар белеткенгениниң дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга илеткээн.
Яамының медээзинде, ооң мурнунда чылга деңнээрге 1322 кижи хөйге, азы 9526 кижи күрүнениң түңнел аттестациязының кол үезинге киржири айыттынган. Оларның 7057-и - кол күрүне шылгалдазын (ОГЭ) база 2366-зы – ЕГЭ-ни дужаар. Ортумак ниити билиг аттестадын алыр дизе, доозукчулар ЕГЭ-ниң ийи эртеминге – орус дыл биле математиканың үндезинин эвээш санга кылыр ужурлуг. Тоску классчылар орус дыл биле математикадан аңгыда боттарының шилип алганы ийи эртеминге шылгалдалар дужаар.
Эртемнер шилилгезиниң анализинден көөрге, информатикага шылгалда дужаар күзелдиг доозукчулар саны немешкен – ОГЭ дужаар өөреникчилерниң 40 хуузу, азы 2281 кижи. Амыдыралдың бүгү-ле адырлары шапкын чурагайжыттынып турарындан база российжи университеттер болгаш техникумнарже IT угланыышкынныг бюджет олуттарны 25 хууга көвүдеткенинден, ол тайылбырлаттынар.
Ниитилел билиглери дужаар доозукчулар саны база хөй. Ону 2216 тоску классчылар, азы ОГЭ дужаарларның 39 %, а 11 классчылардан 1205 доозукчу шилип алган (51,6%). Ол гуманитарлыг факультеттерже, юриспруденция, экономика, маркетинг, менеджмент, туризм, политология, шериг мергежилдер дээш, аңгы-аңгы мергежилдерже дужаап киреринге албан херек үш-дөрт эртемниң бирээзи болур.
ЕГЭ киржикчилериниң шилилдезинде үшкү черде – профильдиг математика кирген. Ону 728 кижи дужаар кылдыр бижиткен, доозукчуларның 31,4%. IT-технологиялар, мехатроника база робототехника, тускай эртемнер, экономика-биле харылзаалыг мергежилдерге өөрениринге албан херек эртем ол болур. 735 кижи, азы доозукчуларның 31 хуузу биологияга ЕГЭ дужаарын шилип алган.
ТР-ниң Өөредилге яамызының специалистери төрээн дылга шылгалда дужаарын шилип алган ОГЭ киржикчилериниң көвүдээни, шылгалда кампаниязында чаа чүүл болганын демдеглээн. Тывада күрүне дылы болур орус дыл-биле кады тыва дылга күрүне шылгалдазын эрттиреринге бүгү-ле байдалдар республикада бар дээрзи демдеглеттинген.
Республика күрүнениң түңнел аттестациязын эрттирери-биле шылгалда эрттирер 88 пунктуну белеткээн, 2022 чылга деңнээрге 3 катап хөй. Шупту пунктуларда шылгалда чорудуун дамчыдар видеохайгаарал камераларын салган. Хөй-ниити хайгааракчылары аудиторияларда шылгалдаларның эртип турарын контрольдаар. Амгы үеде 319 кижи хайгааракчы болурунуң аккредитациязын эрткен.
Шылгалдалар киржикчилериниң айыыл чок чоруунче база онза кичээнгейни салган. Шылгалда эртер пунктуларда эмчи постуларын ажылдадып, полиция нарядының дежурствозун организастаан. Росгвардияның кезээ бооп болур террорисчи болгаш өске-даа айыылдан шылгалда пунктуларын камгалаар. Школаларда шылгалда пунктуларын үзүктел чок чырык-биле хандырары айыттынган.
Владислав Ховалыг хурал төнчүзүнде муниципалитеттер удуртукчуларынга даалгаларны берген. Күрүне шылгалдаларының эртип турарын чогуур контрольга алыр. «Өжегерээн эвес, аңгы-аңгы хажыдыышкыннар ужун, эрткен чылын 25 өөреникчиниң шылгалдазының түңнелдерин күш чок болдурган. Ол дээрге, бүдүн чылды, азы оон-даа хөй үени чидирип, дээди өөредилге черлеринче дужаап чоруп шыдавайн барганы-дыр. Республикага эмчилер, инженерлер, технологтар, тудугжулар болгаш өске-даа специалистер чугула херек болганда, доозукчу бүрүзүн үнелеп, профессионал өөредилгени чедип алырынга бүгү байдалдарны тургузар ужурлуг бис. Ынчангаш шылгалдалар үезинде ындыг-мындыг болуушкуннар болбайн, эки байдалга эртерин чедип алыр” – деп, айыткан.


Возврат к списку