Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Найыралчы харылзаалар улам быжыгар

Найыралчы харылзаалар улам быжыгар 02.10.2013
Эрткен неделяда ТР-ниң Дээди Хуралынга Моолдуң Убса-Нур аймааның хамааты Төлээлекчилер хуралының депутаттарын ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары хүлээп ап, ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген.Ужуражылгага ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа, оралакчызы О. Кольчикова, хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң база кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитеттиң даргазы Б. Балчый-оол, экономиктиг хөгжүлде, энергетика, тудуг база транспорт талазы-биле комитеттиң даргазы С. Ондар, кадык камгалал база социал хөгжүлде талазы-биле комитеттиң даргазы У.Монгуш болгаш өске-даа депутаттар, Моол таладан Убса-Нур аймактың хамааты Төлээлекчилер хуралының Даргазы Ч.Чимэд, чурттакчы чон ортузунга кадык, чогаадыкчы база күш-ажылчы хүрээлелди тургузар болгаш социал хөгжүлде талазы-биле комитеттиң даргазы Ц. Алимаа, тус черниң эрге-чагырга органнары база өске-даа организациялар-биле хамаатыларның кады ажылдажылгазының талазы-биле комитеттиң даргазы С.Амраа, хамаатыларның айыыл чок чоруун хандырар база эрге-хоойлуну, корум-чурумну камгалаар айтырыглар талазы-биле комитеттиң даргазы Н.Бүрен, долгандыр хүрээлелдиң айыыл чок чоруунуң база экологтуг дең-дески чоруунуң талазы-биле комитеттиң даргазы Э. Баатарсан болгаш өске-даа депутаттар киришкен.ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы К. Даваа ужуражыышкынны ажыткаш, Моолдан келген аалчыларга байырын чедирип, Тываның агаар-бойдузундан эгелээш социал-экономиктиг хөгжүлдезинге, Тываның Дээди Хуралының ажылынга чедир кыска, тодаргай таныштырылганы кылган.

Моолдуң Убса-Нур аймааның хамааты Төлээлекчилер хуралының Даргазы Ч.Чимэд сөс алгаш, чалааны дээш өөрүп четтиргенин илередип, Моолда сөөлгү болуушкуннарны, хүлээп ап турар чаа хоойлуларны, хоойлуларда киирип турар немелделерни, өскерилгелерни тайылбырлап, Убса-Нур аймактың хамааты Төлээлекчилер хуралының ажылы-биле таныштыргаш, моон соңгаар кады ажылдажылганы, арга-дуржулга солчулгазын улам ханыладып, найыралчы харылзааларны улам быжыглаарын күзээн.

Ужуражылга үезинде ол ышкаш ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазының оралакчызы О.Кольчикова, моол таладан Ц.Алимаа, С.Амраа, Н.Бүрен болгаш өске-даа депутаттар сөс ап, санал-оналын солушканнар.

Ийи талага ажыктыг болган ужуражылганың түңнелинде Тыва Республиканың Дээди Хуралы биле Моолдуң Убса-Нур аймааның хамааты Төлээлекчилер хуралының аразынга кады ажылдажылга дугайында документиге ат салган.

Адыгжы Саая,
Чурукту Михаил Норбу тырттырган
"Шын"солун

Возврат к списку