Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Делегейниң Улуг назылыг кижилер хүнү-биле!

Делегейниң Улуг назылыг кижилер хүнү-биле! 02.10.2013
Тываның хүндүлүг хоочуннары болгаш пенсионерлери!

Делегейниң Улуг назылыг кижилер хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Ол байырлал — чаңгыс демниң болгаш салгалдарның уламчылаашкынының, кижи төрелгетенниң амыдыралы-биле тудуш апарган үелерниң үзүк-соксаал чогунуң демдээ-дир.

Боттарының эрес-шудургу күш-ажылы-биле бистиң чуртувусту, республикавысты, бистиң хоорайларывысты болгаш суурларывысты сайзыраткан кижилерге хүндүткелди ол хүн көргүзүп турар бис. Хөй-ле төөгүлүг болуушкуннарның херечилери болган, бүгү чурт-биле кады бергелерни болгаш шылгалдаларны шыдап эрткен, бистиң чуртувустуң болгаш төрээн республикавыстың чечектелиишкини дээш күжүңерни берип келген силер.

Силерниң мурнуңарга өревис улуг!

Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга болгаш киржикчилеринге хамаарыштыр өөрүп четтириишкинниң онзагай сөстерин илередир херек. Силер эвээш эвес шылгалдаларны көрүп эртиңер. Төрээн чурт дээш чаалажып, Тиилелге дээш тылга ажылдап, үреп тонаттынган ажыл-агыйны катап тургузуп келдиңер.

Улуг назылыгларга хүндүткел — ниитилелдиң туттунуп турары быраларының бирээзи-дир. Ол хүн улуг салгалдың кижилеринге байыр чедирери — силерниң өртээ турбас амыдыралчы болгаш бедик мергежилдиг дуржулгаңар-биле, тургузукчу күш-ажылыңар-биле, чаагай сеткилиңер-биле болгаш изиг чүрээңер-биле чаалап алганыңар өөрүп четтириишкинниң хензиг кезии-дир. Силер бөгүн-даа амыдыралдың хажыызынга артпайн турар силер. Силерниң хөй кезииңер ам-даа ажылдап, хөй-ниити организацияларның, аныяктарның патриотчу кижизидилгезиниң ажыл-чорудулгазынга идепкейлиг киржип, чогаадыкчы үүле-херекти бүдүрүп турар силер.

Улуг салгалдың кижилери дээш сагыш салыышкын, хоочуннарның төлептиг амыдырал-чуртталгазын хандырып турар байдалдарны тургузары — бисте кижи бүрүзүнүң ыдыктыг хүлээлгези. Республикада улуг назылыг кижилерже кичээнгей, пенсионерлерни бүгү тала-биле деткиири — мурнады шиитпирлээр айтырыгларның аразында. Социал дуза чылдан чылче күштелип, социал хандырылганың албан черлериниң материал-техниктиг дузазы быжыгып, медицина болгаш санаторий-курорт ачы-дузазының хемчээли өзүп турар. Бистиң кол сорулгавыс — улуг салгалдың кижилериниң амыдыралын улам шынарлыг, хөй талалыг, байлак болдурары, эки сеткил-хөөннү тывылдырары.

Улуг салгалдың кижилери — биске мерген угаанның үндезини, кайгамчык билиглерниң болгаш амыдыралчы дуржулганың камгалакчылары-дыр. Силерниң чаагай сеткилдиг болгаш улуг чүрээңерден деткимчени болгаш билиишкинни, шыдамык чорукту болгаш ынакшылды, күштү болгаш тура-сорукту чедип ап турар бис.

Силерни магадап, силерге чоргаарланып тур бис, эргим хоочуннар! Силерниң билиглериңер болгаш байлак арга-дуржулгаңар биске кажан-даа эргежок чугула. Бистиң аравыста чурттап чорууруңар дээш силерге четтирдивис! Быжыг кадыкшылды, сагыш-сеткилиңерниң шөлээнин, эки сеткил-хөөннү, аас-кежиин, чаагай чүүлдерни болгаш хөй чыл чурттаарын силерге күзедивис. Силерниң аал-ораннарыңарга байырлалдар доктаамал болуп, төрел болгаш чоок кижилериңер силерге кезээде ынак болзун!Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа.

Возврат к списку