Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Улусчу картофель» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге ногаа культуразының үрезиннерин үлеп эгелээн

Тывада «Улусчу картофель» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге ногаа культуразының үрезиннерин үлеп эгелээн 16.05.2023

Төлевилел негелдези-биле, хөй ажы-төлдүг өг-бүле бүрүзү 50 кил картошка үрезини биле “борщ хайындырар” ногаалар үрезиннерин алыр. Муниципалдыг чагырга черлери садып алганы үрезиннерин үлээр. Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының медээзи-биле алырга, ол ажылды чамдык кожууннар чорутпаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг шупту киржикчилерни үрезиннер-биле хандырып, белеткел ажылдарын доозарын саадап турар кожуун чагырыкчыларындан негээн.
Владислав Ховалыг черде бажыңныг кижи бүрүзү “борщ түүн” тарыыр ужурлуг деп бодалын илереткен: «Экологтуг арыг ногааларын дүжүдүн алыр. Ынчангаш чылдың-на «Улусчу картофель» төлевилелди ажылдадып, чаңгыс чер чурттугларывыс боттарының черинге огородту тарып өстүрер кылдыр, үрезиннерни үлеп турар бис».
Херек чүгле дүжүттү ажаап, шыгжап алырында эвес деп, губернатор демдеглээн. Картошка болгаш ногаалар тарыыры өг-бүлениң күш-ажыл кижизидилгезинге дээштиг арга болгаш чаңчыл деп, Владислав Ховалыг демдеглээн: « Бодунуң күш-ажылының түңнелин херек кырында көөр кылдыр, ажы-төлдү Интернеттен хооруп, ажылга өөренир кылдыр оларны эвилелдеп, каттыштырар».
Бөгүннүү-биле алырга, Ак-Довурак хоорайның, Бии-Хем, Барыын-Хемчик, Тес-Хем база Бай-Тайга кожууннар чагыргалары картошка үрезини алыр керээлер чарбаанын Күш-ажыл яамызы дыңнаткан. Бо черлер ниитизи-биле 1 942 өг-бүлени, азы төлевилел киржикчилериниң 23 хуузун картошка үрезини-биле хандырар ужурлуг.
Майның 19-ка чедир күрүне деткимчези алыр шупту өг-бүлелер үрезиннер-биле хандырттынган турар ужурлуг деп, Владислав Ховалыг тодаргай хуусааны айыткан. Ол үеге чедир губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң төнчү даңзызын тургузар.
Майның эге хонуктарында хар чагганындан республикада часкы тарылга ажылдары орайтап турар. Ындыг болзажок, ажыл-агыйлар тараа болгаш ногаа культураларының тарылгазынче кирген. Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы болза, майның 12-ге чедир 87 гада картошканы олурткан, азы планның 4,8 хуузун. Барыын-Хемчик биле Кызыл кожууннарның ажыл-агыйлары “ийиги хлебтиң” тарылгазынче кирген.
Эрткен чылын «Улусчу картофель» төлевилел 22,5 муң хире өг-бүлени хаара туткан. Республиканың эрге-чагыргазы 7,5 млн ажыг рубльди тускайлаан. Бо чылын оон-даа хөй өг-бүлелерни эвилелдээр сорулга салдынган.


Возврат к списку