Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының чедиишкини

Тываның Баштыңының чедиишкини 02.10.2013
«Регионнар клуву» федералдыг эксперт четкизи РФ-тиң субъектилериниң удуртукчуларының ажыл-чорудулгазының ээлчеглиг үнелелин парлаан. Сентябрь 16-дан 22-ге чедир МИЧ-лерге ат-сывы хөй үнүп турган дараазында 4 удуртукчуну эки деп демдеглээн:

Олег Кожемяко (Амур облазы)

Ыраккы Чөөн чүктүң федералдыг округунда төлээ Юрий Трутнев ол округта регионнарның эрге-чагыргаларын үер-чайык үезинде аажок кошкак ажылдаан деп шүгүмчүлээн. Оларның аразындан Амур облазын Юрий Трутнев айтырыгны чогумчалг шиитпирлеп турар чер ол деп мактаан: ында когаралга таварышканнарның барык чартык кезии дузаламчы акшаны алганнар.

Ындыг бодалды РФ-тиң регионнар сайзыралының сайыды Александр Галушка илереткен. «Амур областың губернатору болгаш ооң командазы онза байдалдар үезинде бир демниг хөделгеннер» деп үнелээн.

Алексей Островский (Смоленск облазы)

Ыраккы Чөөн чүктүң федералдыг округунуң когараан чурттакчыларынга дуза чедирериниң дугайында шиитпирни смоленскижилер сентябрьда хүлээп алган. Чижээ, Смоленск область Амур облазындан болгаш Хабаровск крайдан өскүс болгаш амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан 200 уругну, улуг назылыг 100 хамаатыны хүлээп алган.

Шолбан Кара-оол (Тыва Республика)

Ыраккы Чөөн чүктүң болгаш Сибирьниң федералдыг округтарының девискээрлеринге күүсеттинер инвестиция төлевилелдериниң киржикчилеринге тускай үндүрүг чурумун киирер регионнарның санынга Тываны киирип шыдааны дээш хөй санны алган. Аңаа хамаарышкан хоойлунуң төлевилели Забайкалье крайга, Бурятияга, Тывага болгаш Иркутск облазынга инвестиция ажыл-чорудулгазын боттандырарынга болгаш чаа бүдүрүлгелерни тударынга таарымчалыг үндүрүг байдалдарын тургузарынче угланган.

Бии-Хем кожуунга турган сыын ажыл-агыйын катап тургузарын ол эгелээн. 700 уксаалыг сыын турар кажааның тудуу эгелей берген, ол 1820 га черни ээлээр, сыын бажын 1-2 чылдың дургузунда 1 муң баш чедирер деп турар.

Федералдыг акша-хөреңгиниң чарыгдалынга контрольду республикада күштелдиргенин база эксперттер демдеглээннер.

Возврат к списку