Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чер ажылдыглары часкы хову ажылдарынче кирген

Тываның чер ажылдыглары часкы хову ажылдарынче кирген 15.05.2023

Тываның Каа-Хем, Чеди-Хөл база Таңды кожууннары часкы тарылгаже кирген. Майның 12-ниң хүнү-биле алырга, 660 гада тараа культураларын, азы планның 1,6 хуузун, 100 гада - арбайны, 240 гада – кызыл-тасты тараан. Виктор Пироговтуң, Радик Мунзуктуң, Александр Боровиковтуң база Эчис Хуурактың ажыл-агыйлары – хову, шөлдерде. Республиканың тарылга шөлдеринден база Тываның гидрометео төвүнүң дыңнадыындан алырга, республикага чер ажылдары эрткен чылдыындан арай орайтадып, майның 15-те калбаа-биле эгелээр.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, арга-дуржулгалыг агрономнар кирген тускай комиссия тарылга ажылдарын хыналдада алган. Тываның Чазааның даргазының агроүлетпүр талазы-биле оралакчызы албан хүлээлгениң күүседикчизи Алик Монгуш Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери-биле кады үнүүшкүннерни организастаан. Дүжүт ажаалдазынга салдарны чедирер агротехнологтуг хуусааларны база чурумну сагаанын контрольдаар.
Бо чылын үнүш ажаакчыларынче республика 62 млн ажыг рубльди тускайлаан. 21 ажыл-агый боттарының тараа культураларын өстүреринге акшаландырыышкынны алган болза, картофель болгаш ногаа бүдүреринге субсидияны 16 ажыл-агый база 4 хууда дузалал ажыл-агыйлары алыр. Шынарлыг үрезин ажыл-агыйын деткээн субсидияны бир ажыл-агый алыр. База бир ажыл-агый тараа культураларын бүдүрүп, садып-саарарынга субсидияны алыр. Бо чоокку хүннерде мал чиир культура үрезиннерин садып алырынга субсидияны 70 хире кижи алыр болза, 75 кижи гектарлап деткимчени алыр.
Республика девискээринде часкы ажылдарга белеткел үезинде, түр үениң хову турлагларын тургузуп, суг бугаларын база хем уннарын аштап, суггат системаларының кол дөзүн дуй үнүп келген күскү ыяш-дашты хирээлеп, чок кылыр ажылдар чоруп турар.
Красноярск край база Хакас Республика-биле 5400 тонна үрезин садып алыр керээ чардынган, сөөртүлге ажылдары эгелээн. Бии-Хем, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Таңды, Өвүр, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Бай-Тайга база Сүт-Хөл кожуунарның ажыл-агыйларынче муң ажыг тонна үрезинни чедирип, дүжүрген. Тус черниң бүдүрүкчүзү Михаил Санников бо чылын 700 тонна кызыл-тас база хүрең-тараа үрезини-биле республиканы хандырганын сагындыраал.
Оон аңгыда республиканың кожууннарынче кара хөрзүннү база органиктиг чемишчидилге сөөртүп, көдээ ажыл-агый техниказының байдалын график езугаар хынап турар.


Возврат к списку