Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал оолдаашкыны адакталган

Тывада мал оолдаашкыны адакталган 13.05.2023

Республиканың үш кожуунунда шээр малдың массалыг оолдаашкыны адакталып турарын регионнуң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан. Барыын-Хемчик кожуун 58934 баш малдың чаш төлүн алгаш, планын 109 хуу күүсеткен. Өвүр кожуун планын 96 хуу чедирип, 53568 баш анай, хураганны камгалап алган. А чаа-хөлчүлер 11839 баш анай, хураганны алган, планның 95 хуузу күүсеттинген.
Республика ниитизи-биле 540 муң хире баш анай, хураганны алыр ужурлуг, бо хүнде төрүүр малдың 84 хуузу оолдапкан, 455 муң баш чаш төл камгалап алдынган.
Хууда дузалал ажыл-агыйларында мал колдуунда оолдапкан, 235 муң баш анай, хураган төрүттүнген. Арат (тараачын) ажыл-агыйлар 134 муң башты, көдээ ажыл-агый организациялары 85 муң башты камгалап алган.
Улуг бода малдың база чылгы малдың оолдаашкыны база ындыг хевирлиг. Май 12-ге чедир республиканың малчын ажыл-агыйлары 48 муң баш бызааны алган, ооң 37,2 муңу – хууда дузалал ажыл-агыйларыныы, 8,4 муңу - арат (тараачын) ажыл-агыйларның, 3,1 муңу – көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниң.
Төрүүр белерниң 42 хуузу төрүпкен, 17,5 муң баш кулунну алган. Хууда дузалал ажыл-агыйларында 8,1 муң баш, арат ажыл-агыйларында 6,3 муң баш, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде 3,1 муң баш кулунчактар немешкен.
Республиканың дээди болгаш орутмак өөредилге черлериниң студентилерин, чонну ажылга хаара тудар төптер тварыштыр ажыл чок хаматыларны, шупту 2919 кижини сакман ажылдарынче эвилелдеп туткан.
Час узаанындан кыштаглаашкынны онча-менди доозуп, мал оолдаашкынының үезинде ажыл-агыйларны деткиир сорулга-биле, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг агаар-бойдустуң байдалындан элээн каражалаан кожууннарга дуза көргүзер даалганы республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга бергенин сагындыраал. Республиканың курлавыр фондузундан 7 тонна сигенни Мөңгүн-Тайгаже чоруткан, ону Мугур-Аксы биле Кызыл-Хая суурларда хууда дузалал ажыл-агыйларынга үлештирген. Курагинодан эккелген 79 дүрүг сиген биле 2 тонны суланы «Малчын», «Мөген-Бүрен» бүдүрүлгелерже база «Сайзырал» КБК-же чедирген. Кожуун 230 шоодай хоолулуг мал чемин, 60 дүрүг сигенни база алган. Ынчап кээрге, Мөңгүн-Тайга кожууннуң шупту ажыл-агыйлары 46,15 тонна сигенни, 2 тонна суланы, 11 тонна хоолулуг мал чемин алган.
Эрзин кожууннуң малчыннарының дилээ-биле, тус черниң ажыл-агыйларынга 60 дүрүг сигенни, 12 тонна мал чемин тускайлаан. Муниципалдыг курлавыр фондузундан 200 муң рубль акшага 100 дүрүг саваңны саткан.
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының кожууннарда көдээ ажыл-агый эргелелдериниң медээзинден алырга, республиканың ажыл-агыйларында бода малдың ниити чидирии 2,1 хуу, азы 4159 баш, а шээр малдың чидирии 2 хуу, азы 22746 баш, чылгы малдың чидирии 0,5 хуу, азы 535 баш болган. Адырда тургустунган байдал зоотехниктиг нормадан аштайн турарын, ведомствонуң экперттери тайылбырлаан.


Возврат к списку