Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада республиканың тергиин хөй-ниити дагдыныкчызын шилип, шаңнап-мактаар

Тывада республиканың тергиин хөй-ниити дагдыныкчызын шилип, шаңнап-мактаар 03.05.2023

Регионнуң Чазаа «Тыва Республиканың тергиин хөй-ниити дагдыныкчызы» республика конкурузун чыл санында эрттирериниң дугайында дүрүмнү бадылаан. «2022-2024 чылдарда назы четпээннерниң хайгаарал чок чоруурунга база корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика» ТР-ниң күрүне программазының боттаныышкыны-биле конкурс шылгалдалары бо күзүн эгелээр.
Хөй-ниити дагдыныкчының алдар-адын база эрге-байдалын бедидип, ниитилелде оларның ролюн болгаш ажылын үнелеп, доктаамал дузалап-деткиири-биле конкурсту организастаарын документиде айыткан. Республикада аңгы-аңгы профилактика учеттарында назы четпээннер-биле дагдыныкчы ажылды хөгжүдеринге, кижизидикчи чаа арга-хевирлерни нептередиринге, профилактика системазының шупту органнарының база албан черлериниң күжениишкиннерин каттыштырарынга деткимчени көргүзери – кол сорулга.
Хөй-ниити дагдыныкчыларының реестринде кирген назы четпээннерниң хөй-ниити дагдыныкчыларын, тодаргайлаарга, регионнуң күрүне эрге-чагырга болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының, корум-чурум камгалаар органнарның, ажылчы коллективтерниң, хөй-ниити организацияларының төлээлери, шериг албанныглар, башкылаашкын ажылдакчылары, тренерлер, культура адырының ажылдакчылары, пенсионерлер болгаш өскелер-даа конкурска киржип болур. Назы-харында кызыгаарлаашкын чок.
Конкурстуң муниципалдыг чадазы 2023 чылдың октябрьда болуп эртер. Киржикчилер боттарын таныштырып, дагдыныкчының назы четпээнниң боду-биле кады ажылдаарының реабилитация программазын база квартал санының отчедун анализтеп, хайгааралда элээди-биле ажылының дугайында видеороликти тырттырып, «Талантылар калейдосковунга» чогаадыкчы онаалгаларын белеткеп көргүзер. Ол ышкаш «Онзагай шиитпир» импровизация конкурузунга боттарын шылгажыр.
Муниципалдыг чаданың тиилекчилери база шаңналдыг черлерже киргеннер декабрьда Кызылга болуп эртер түңнел чадаже чалалганы алырлар.
Муниципалдыг тургузуглар чагыргалары конкурстуң муниципалдыг чадазынга киржириниң хуусаазын болгаш документилер киирериниң чурумун тургузуп, дагдыныкчылар республика чадазынга боду киржириниң чагыын база портфолиозун «Тыва Республиканың шылгараңгай хөй-ниити дагдыныкчызы» республика конкурузунга деп албан демдеглээш, Тыва Республиканың Чазаанда Назы четпээннер херектериниң база оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразында комиссияның ажыл-чорудулгазын хандырар эргелелдиң дараазында адрезинче октябрьның 25-ке чедир дужаар: Кызыл хоорай, Чульдум кудумчузу, б. 18, каб. 117. E-mail: mkdnizp.tyva@mail.ru. Конкурс дугайында немелде медээлерни бо телефондан айтырып болур: 8(39422) 9-72-35.


Возврат к списку