Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада республиканың удуртукчу кадрлар курлавырын хевирлээри-биле конкурсту эрттирип турар

Тывада республиканың удуртукчу кадрлар курлавырын хевирлээри-биле конкурсту эрттирип турар 02.05.2023

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның күрүне албаны база кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департамент Тыва Республиканың удуртукчу кадрлар курлавырын хевирлээр конкурсту эрттирип турарын дыңнаткан.
Республиканың күрүне албан-дужаалдарынче, сайытче, күрүнениң хамааты албанының чамдык албан-дужаалдары (күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары болгаш удуртукчунуң оралакчылары), күрүне албан черлери болгаш күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгелер удуртукчузу албан-дужаалдар, ол ышкаш муниципалдыг районнар болгаш хоорай округтарының чагырга даргазынга тургускан чурум езугаар томуйладып дүрген ажылдаарынга кадрлар курлавырын тургузуп турар.
Курлавырже кордап турар кандидат 25-тен 55 харга чедир назылыг, Россия Федерациязының хамаатызы, дээди профессионал эртемниг, удуртур албан-дужаалга үш чылдан эвээш эвес арга-дуржулгалыг болур. Оон аңгыда кандидат шииттирип чорбаанын, бүзүрелин ышкындырганы-биле ажылдан үнген кижилер реестринде турбайн турары - албан айтыр негелде.
Конкурс шилилдези ийи чадага эртер: бир дугаарында үнелел бээр хемчеглерге киржир, ийиги чадада – кордакчы-биле чугаалажыышкын.
Бирги чадада Россия Федерациязының Конституциязын, Тыва Республиканың Конституциязының үндезиннерин, Россия Федерациязының күрүне хамааты албанының, коррупцияга удур демисел дугайында хоойлужудулгаларны, информастыг-коммуникация технологияларының адырында билиглери база ону ажыглап билиринге, Россия Федерациязының күрүне дылын (орус дылды) билиринге тестированиени эртер.
Баш бурунгаар айытканы-биле, майның 25-26-да тестированиени эрттирер. Айтырыгларның 70 ажыг хуузун шын харыылаан кижилер конкурстуң ийиги чадазынче эртер, аңаа шилип алган органының азы организациязының организастыг база (азы) экономиктиг ажыл-чорудулгазының хемчеглер көргүзүглерин экижидеринге бодунуң санал-оналын киирген 5 минутаның аас-биле таныштырылгазын кылыр.
2023 чылдың май 14-те тус чернии-биле 18.00 шакка чедир конкурсче документилерни хүлээр. Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның күрүне албаны база кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи документилерни дараазында адресте хүлээп турар: Кызыл хоорай, Чульдум кудумчузу, б. 18, кабинеттер - № 321, 323 (тел. (39422) 9-72-44, 9-72-42), e-mail: rezerv-tuva@mail.ru.
Конкурска киржиринге кандыг документилер херегин албан езузунуң https://rtyva.ru/content/1347/ сайтызындан көрүп болур.


Возврат к списку