Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Бурят Республикалар кады ажылдажылга дугуржулгазын чаарткан

Тыва биле Бурят Республикалар кады ажылдажылга дугуржулгазын чаарткан 29.04.2023

Владислав Ховалыг биле Алексей Цыденов садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг база культура адырларында Тыва Республиканың Чазаа биле Бурят Республиканың Чазааның аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар. Эртем-техниктиг, экономиктиг, эрге-хоойлу болгаш өске-даа медээлер солчулгазын чорудуп, ийи республикаларның күүсекчи органнарының аразында харылзааларны калбартып, хөгжүлде болгаш деткимчениң күрүне программаларын ажылдап база боттандырарынга арга-дуржулганы солчуп, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң ажыл-агыйжы кады ажылдажылгазын чедип алыры дугуржулгада кирген.
Ийи тала транспорт, информастыг коммуникациялар, үлетпүр, агроүлетпүр комплекизи, садыглаашкын база ачы-дуза, архитектура болгаш тудуг, ЧКА, хоорай девискээрлерин чаагайжыдар, кадык камгалал, өөредилге, эртем, культура, туризм болгаш спорт, долгандыр хүрээлел камгалалы, өг-бүле болгаш аныяктар политиказы, коммерцияга хамаарышпас социал угланыышкынныг күрүнениң эвес организацияларның кады ажылдажылга адырында харылзааларны быжыглап, ийи республиканың сонуургалдарын төлээлээр.
Алексей Цыденов аттарны салган соонда мынча деп чугаалаан:
"Социал-экономиктиг хөгжүлде байдалы дөмей, ниити культуралыг, кады кожа чыдар төрел чоннар бис. Кандыг-даа байдалда шиитпирлерни тып, бот-боттарывыска дузалажып шыдаар бис. Харылзажып, бурунгаар шимчээлиңер. Демниг ажыл-иш чоокшулаштырар болганда, хөгжүлде дээш удур-дедир харылзаалыг кады ажылдаар апаар бис".
Өөредилге болгаш аныяктар политиказында ийи республиканың ажылы эки - Бурят Республикада Тывадан 1000 ажыг оолдар, уруглар өөренип турарын Цыденов сагындырган. Транспорт аргыштырылгазының адырында чедиишкинниг арга-дуржулга бар:
"Улан-Удэ – Кызыл авиарейизин ажыдарын дугуржуп турв, канчаар, чүнүң-биле ужударын билбейн турдувус... Ужудуушкун эгелээн! Билеттер тывылбастаан. Кижи долу. Чонга херектиг аргыжылга тургустунган болганда, ону ам-даа хөгжүдер херек".
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ийи республиканың аразында кады ажылдажылга керээзин чаргандан бээр 10 чыл эрте бергенин айыткан. Чаартынган дугуржулга культурлуг солчулгадан аңгыда, Тыва биле Бурят Республикаларның чурттакчыларынга чугула черни ээлеп турар айтырыгларлыг аңгы-аңгы адырларны хаара тударын демдеглээн.
"Улан-Удэниң дээди өөредилге черлерин дооскан дыка хөй аграржылар, эмчилер база культура ажылдакчылары бөгүн республикада ажылдап турар. Муң хире аныяктарывыс ында өөренип, дээди эртем-билигни чедип ап, республиканың төлептиг кижилери бооп чоруур. Бистиң республикаларывыс бүгү Россияның хөгжүлдезинге салдарны чедирер болганда, экономикаларывысты оон-даа хөгжүдүп, сайзырадыр ужурлуг бис".
Кады ажылдажылга дугайында керээге аттар салыр езулалдың төнчүзүнде, Тываның баштыңы Владислав Ховалыг регионнар аразында кады ажылдажылганы хөгжүдеринге киирген үлүг-хуузу дээш Алексей Цыденовка Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл болганынга тураскааткан юбилейлиг медальды тывыскан.


Возврат к списку