Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг федералдыг парлалга чери “Деткимче” төвүнүң дугайында

Улуг федералдыг парлалга чери “Деткимче” төвүнүң дугайында 28.04.2023

Республиканың “Деткимче” комплекстиг төвүнүң ажылының арга-дуржулгазының дугайында “Россияның социал камгалал” федералдыг информас-аналитиктиг үндүрүлге чери чугаалаан. Журналист Мария Аристованың ук төптүң ажыл-агыйының дугайында материалы “Регионнарның арга-дуржулгалары” деп рубрика-биле журналдың бо чылгы бир дугаар үндүрүлгезинге үнген.

2023 чылда республиканың “Деткимче” төвү ажыттынганындан бээр 20 чылдаан оюн демдеглеп турар. “Юбилейлиг чылда биске 2 дугаар 10 чылдың ажылының түңнелдерин үндүрүп, улуг федералдыг үндүрүлге чериниң номчукчуларынга боттарывыстың сорулгаларывыс болгаш чаартылгаларывысты таныштырары амыр эвес” – деп, албан чериниң ажылдакчылары санап турар.

“Республика төвү чүгле тодаргай чурттаар чери чок кижилерге 30 орун болгаш “Буян” деп кичээлдерден эгелээш, шак ындыг бир дугаар албан чери апарган. 2007 чылда төп эде тургустунган. Ооң директорунга амдыгаа чедир ону удуртуп чоруур Буян Ооржак томуйлаткан” – деп, үндүрүлге чери чугаалаан.

“Деткимче” төвү амгы үеде республикада кадыы кызыгаарлыг кижилерниң бажыңнарынга баргаш, кадыкшылының аайы-биле социал дузаны чедирип, ол ышкаш тодаргай чурттаар чери чок кижилер-биле ажылдап турар чаңгыс борбак албан чери. Төптү 16 чыл дургузунда удуртуп турар Буян Ооржак журналистерге төптүң чедирип турары социал такси, тодаргай чурттаар чери чок кижилерге дуза чедиреринче угланган “Социал десант” акциязы дээн ышкаш эң-не хереглели улуг ачы-дуза чедирилгелериниң дугайында чугаалаан.

“Смартека” платформазында 2014 чылдан тура боттанып турар эң дээре дээн 10 төлевилелдер аразынче кирип турар “Уургайлыг аржаанынга социал туризм” деп төлевилелди директор элээн каксы чугаалаан. Ооң онзагай чүүлү – улгады берген болгаш кадыы кызыгаарлыг кижилерге, шуптузунга, аңаа дыштанырын болгаш кадыын быжыглаарын сүмелеп турар. Амгы үеде турисчи комплексте борбак чудуктар-биле кылган 6 бажың, чайгы үеде чурттаар 24 оруннуг 4 өг, эмчи пунктузу, чемненир чер, аъш-чем садыы болгаш фито доскаарлыг банялыг удуртур черниң оран-савазы бар. Чыл дургузунда ортумаа-биле турисчи комплекске 245 кижи дыштаныр, ооң иштинче өске регионнарның чурттакчылары база кирип турар.

Республиканың “Деткимче” төвүнүң чоокку үеде планында улуг назылыг болгаш кадыы кызыгаарлыг кижилерниң төрелдеринге үр үе дургузунда оларны ажаап-карактаарын өөредир школа ажыдары кирип турар. “Ажылдың аргаларын доктаамал шынарлыг чаарттыры-биле, өске регионнарның арга-дуржулгазын үлегерлеп алыр бис. Чижээ, Татарстан Республикадан үр үеде ажаап-тежээриниң системазын шиңгээдип алыр бис” – деп, Буян Ооржак чугаалаан. Оон ыңай төп ачы-дуза чедирер фондулар болгаш коммерциялыг эвес организациялар-биле ажылын уламчылаарын планнап турар.

Удавас “Деткимчеге” кадыы кызыгаарлыг болгаш улуг назылыг кижилерге чогаадыкчы шөлчүгеш тургустунар. Төптүң 20 чыл оюнга тураскааткан ачы-дуза концертинге чыгдынган акша-хөреңгини ук шөлчүгешти тургузарынче киирер. Социал албан черинге өргүл кылдыр 470 муң рубль кирген.


Возврат к списку