Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада часкы хову ажылдарын организастыг эрттиреринге старт бердинген

Тывада часкы хову ажылдарын организастыг эрттиреринге старт бердинген 27.04.2023

Чазак даргазының оралакчызы Алик Монгуш республиканың төп кожууннары-биле зона хуралының үезинде ону чугаалаан.
Бай-Хаак суурга Алик Монгуштуң даргалаашкыны-биле зона хуралы болуп эрткен. Аңаа Кызыл, Чеди-Хөл, Каа-Хем, Бии-Хем, Тес-Хем база Таңды кожууннарның чер ажылдыглары киришкен.
⁃ Тываның Баштыңы Владислав Ховалының даалгазы езугаар, арга-дуржулгалыг агрономнарны тускай комиссияже кирген. Олар тарылга шөлдерин кезип, агротехнологтуг хуусааларны база регламентилерни сагаанын хынаар. Чамдык ажыл-агыйларның талазындан негелделерни хажыда бээр таварылгалар бо-ла таварышкылаарын арга-дуржулга көргүскен. Ону тургузуп болбас – деп, вице-премьер чугаалаан.
Көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлериниң тарыыр шөлдериниң шын хемчээлин тодарадыры комиссияның кол сорулгазы болур деп, Алик Кертик-оолович тайылбырлаан. Бир эвес бүдүрүлгениң хемчээли чедишпезс болза, оларга күрүне деткимчезин көргүзер айтырыгны шиитпирлээр.
Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Алдай-Мерген Ховалыг бо хонуктарда үрезинни мөөңү-биле эккеп алыры организастаттынганын, часкы хову ажылдары эгелээр мурнунда, майның 1-ге чедир аграржыларже субсидиялар шилчиттинерин демдеглээн.
Ажыл-агыларның тараан культураларының дүжүдүнге дээре дээн ортумак көргүзүг дээш республика конкурузу эгелээнин хуралдың төнчүзүнче Алик Монгуш чарлаан. Дүжүт байырлалының хүнүнде тиилекчилерни шаңнап мактаар.
Хурал соонда, аграржылар Михаил Санниковтуң ажыл-агыйынга чедип, далганны бүдүрерин, үрезинниң шынары кандыг болурун, көдээ ажыл-агый техниказын шын белеткээрин база таарыштырып алырын көргеннер. Республиканың Баштыңы Владислав Товарищтайович часкы хову ажылдарының эгелээни-биле байырын телефон дамчыштыр чедирип, дүжүткүр чылды аграржыларга күзээн.


Возврат к списку