Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Майның 9-та "Өлүм чок полктуң" чаңчылчаан чыскаалын онлайн хевирге акция солуур

Майның 9-та "Өлүм чок полктуң" чаңчылчаан чыскаалын онлайн хевирге акция солуур 25.04.2023

Бо чылын Майның 9-зун хостакчы дайынчыларның салгалдарын: Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында база амгы үеде Төрээн чурту дээш тулчуп турарларны демдеглеп байырлаар. Өгбелеривистиң маадырлыг чоруун сактып, оларның биске чаалап бергени тайбыңны бо хүннерде камгалап турар маадырларынга чоргааралды бүдүн Тыва илередир. Бүгү Россияда ышкаш, Тывага Майның 9-зун байырлап тура, маадырларывыстың чырык адынга тураскааткан патриотчу акцияларга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур.
Эртен 11.00 шакта Арат шөлүнге база Кызылда Арбат шөлүнге аныяк армейжилерден тургустунган волонтерлер бөлүү георгий кожаазын үлээр акцияны эгелээр. Бүгү Тываның кудумчуларынга, садыгларга, садыг төптеринге, хөй-ниити черлеринге волонтерлер болгаш аныяктар шимчээшкининиң идепкейжилери тураскаал кожааларны ол хүннерде үлээр.
“Өлүм чок автополк” акцияга күзелдиг кижилер каттыжып болур: хуу, албан автомашиналарының, хөй-ниити транспортунуң, такси болгаш өске-даа хөлгениң соңгаларынга маадырларның чуруктарын азып алыр. Автотранспорт аймааның ээлери болгаш ажылдакчылары Тиилелге хүнүнде хууда болгаш албан херээ-биле халдып үнгеш, бүдүн хүн дургузунда Өлүм чок полкка ынчаар киржир аргалыг.
moypolk.ru сайтыга боттарының маадырларының чуруун күзелдиг кижилер киирип, чаңчыл болу берген “Өлүм чок полк" акцияның онлайн хевиринге киржир. Бир эвес чурук кире бээр болза, ону катап салбас. Май 9-та moypolk.ru сайтыга, медиафасадтарга, экраннарга, телевидениеге база өске-даа курлавырларга фоточурукту көргүзер.
Күзелдиг кижи азы организациялар ол хүннерде социал четкилерде аватарларын Ада-чурттуң Улуг дайынында фашизм-биле тулчуп чораан маадырларының чуруктары-биле солуп ап болур.
Чуртталга бажыңнары, школалар, дээди болгаш ортумак өөредилге черлери, офистер база хөй-ниити оран-саваларының соңгаларын Тиилелге хүнүнүң демдээ, темалыг чуруктар, трафареттер-биле эрткен чылдарда ышкаш байырлал шинчизи киир каастап, “Тиилелгениң соңгазы” акцияга киржир.
"Маадырлар бистиң-биле", "Маадырның чуруу чүрээвисте" акциялар база болур. Футболкаларга азы бейджиктерге маадырның чуруун, ооң дугайында информацияны парлап алырын сүмелеп турар. Өөредилге албан черлери, бүдүрүлгелер болгаш организациялар соңгаларынга база балконнарынга Ада-чурттуң Улуг дайынының маадырлары – сургуулдарның болгаш ажылдакчыларның кырган-ачаларының база өгбелериниң фоточуруктарын азып, "Сактыышкынныг тураскаалдың ханазы" база "Тиилелгениң тугу" акцияга киржир. Майның 9-та хоочуннарның чурттап турарын бажыңының девискээринге үнүүшкүннүг концерттерни көргүзүп, хоорайның төп эрик кыдыынга сактыышкынның “Тиилелгениң лаазы” акция болур.


Возврат к списку