Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлери көдээ туризм сайзыралынче грантыны ап болур

Тываның көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлери көдээ туризм сайзыралынче грантыны ап болур 25.04.2023

«Агротуризм» грантызын бээринге конкурс шилилдезинге киржир билдирииишкиннер хүлээп алыышкыны Тывада эгелээнин, республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан. Грантының хемчээли 3-ден 10 млн. рубль хире. Көдээ туризмни хөгжүдер төлевилелдерни боттандырарда дараазында тускай сорулгалыг угланыышкыннарче акша-хөреңгини бээр:
1) көдээ туризм адырында ачы-дуза көргүзер ажыл-чорудулганы чорударынга ажыглаар черлер, турисчи көргүзүг объектилери, көдээ туризмниң хөглээшкинниг инфраструктура объектилерин садып, тудуп, эде кылып база эде чаартып турарынга;
2) оларны чырык, суг, газ база чылыг дамчыдар, канализация четкилеринге кожары, автономнуг чырык, суг, газ база чылыг хандырылгазын чаагайжыдары;
3) көдээ туризм адырында ачы-дуза көргүзер ажыл-чорудулгага ажыглаар черлерни дерииринге турисчи дериг-херекселдерни, дериглерни база эт-херекселдерни, техниканы, тускайжыттынган транспортту база дериг-хереселдерни садып база эптээринче;
4) объектиниң чоок кавы девискээрин чаагайжыдар ажылдар кылырынга: дыштанылга зоназын, спортчу болгаш уруглар ойнаар шөлдер, кадыкшылы кызыгаарлыг кижилерге бөдүүнчүткен күш-культура болгаш спорт кичээлдерин эрттирер шөлдер тудуп база чаагайжыдарынга; территорияларны, кижилер кылаштаар черлерниң чырыдылгазын организастаарынга, машина тургузар черлерни кылып, чаагайжыдарынга, херимнер кылырынга, инвалидтерниң болгаш чурттакчы чоннуң шимчеп албас өске-даа бөлүүнүң шаптараазын чок шимчээшкинин хандырар сорулга-биле девискээрлер чаагайжыдарынга, бойдус ландшафтарын болгаш төөгү-культура тураскаалдарын камгалап база катап тургузарынче.
Суурда азы көдээде 5 чылдан эвээш үе дургузунда ажылдап турар, көдээ ажыл-агый продукциязының бүдүрүкчүлери кылдыр бүрүткеткен (хууда дузалал ажыл-агыйының ээлери кирбес) кижилер грантыже кордап болур. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының албан езузунуң сайтызында бо шөлүгден https://mcx.rtyva.ru/events/23426/ кордакчылар кандыг негелделерни албан кылырын билип ап болур. Ында херектиг документилерниң даңзызын база айыткан.
Тыва Республиканың фермер бизнезин база көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдүп сайзырадыр фонд кордакчылардан билдириишкиннерни апрельдиң 24-тен май 20-ге чедир хүлээр. Грант дугайында тодаргай тайылбырны база сонуургап турарыңар айтырыгларга харыыларны бо телефондан 8(394-22) 2-62-22, азы электроннуг почта адрезинден: fond17msx@mail.ru билип ап болур.


Возврат к списку