Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хамаарышпас эксперттер Тывада ажылче хаара туткан кижилерниң саны көвүдээнин демдеглээн

Хамаарышпас эксперттер Тывада ажылче хаара туткан кижилерниң саны көвүдээнин демдеглээн 24.04.2023

Тыва чонну ажылда хаара тудар темп-биле Россияның мурнуку үш регионунуң санынче кирген. РИА Рейтинг агентилел эксперттериниң чагыы-биле чоруткан шинчилелдер түңнелдеринге даянган ындыг медээни, РИА Новости дыңнаткан. Медеглээн сан-чурагайлардан алырга, эрткен чылын республикада ажылдап турар кижилер санының деңнели 8,5 хуу өскен. 2022 чылда регионда ажыл чоктарның үлүү 9,6 хуу болган болза, ажылдап турар чурттакчы чоннуң саны 120 муң кижи четкен.
Регионда чурттакчы чону ажылга хаара тудар албанның ажыл-чорудулгазын эде көрүп, өскертилгелерни кылганындан көргүзүглер экижип, көскү түңнелдерни бергенин, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чоруткан шинчилелдерге хамаарыштыр чугаалаан.
«Бөгүн ажылдакчыларның мурнунда чаа негелделер тургустунган, ажылче хаара тутканын чүгле демдеглеп, ынаар бижик бээри эвес, а профессионал эде белеткел талазы-биле дузалажып, кандыг мергежилдер херегин өөренип көрүп, хөгжүлдениң стратегтиг планынга азы боттандырып эгелээн төлевилелдерге даянып, бүдүрүлгелер болгаш организациялар-биле сырый ажылдаары-дыр» - деп, республиканың Баштыңы чугаалаан.
Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар албанны калбаа-биле эде чаартыр Россияның 17 шенелде регионнарының санында Тыва Республика кирген. Республиканың чонун ажылга хаара тудар ийи улуг төптү эде кылган, олар кадр төвү ышкаш ажылдап эгелээн, а өске арткан төптер ажылдың чаа хевиринче чыл төнчүзүнде шилчиир. Чаартынган төптер тодаргай байдалдарны көрүп, чурттакчы чонга комплекстиг ачы-дузаларны көргүзер. Специалистер клиент бүрүзүнүң билдириишкин киирген хүнүнден эгелээш, ооң айтырыы шиитпирлеттине бергижеге үдээр ажылдыг мергежээн консультантылар болур.
2022 чылда Тывада 10591 кижини ажылче хаара туткан, оларның чартыы, азы 5 хире муңу чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр киргенин республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнаткан. 5728 ажыл чок хамаатыны доктаамал ажылче, а 4863 кижини түр үениң ажылдарынче хаара туткан.
Федералдыг төлевилелдерге регионнуң идепкейлиг киржилгези күш-ажыл рыногунда байдалды экижидип, ажылче хаара туттунган кижилер санын көвүдеткен. Республика күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг байдалды чавырылдырарынче угланган немелде хемчеглерни боттандырарынче 46 ажыг млн рубльди хаара туткан. 90 ажыл берикчизи деткимчениң ол акша-хөреңгизин ап, 584 кижини ажылга хаара тудуп, ажылында бергедешкен 31 ажылдакчының байдалын быжыглап, 553 кижини хөй-ниити ажылдарынга киириштирген.
30 хар чедир назылыг аныяктарны ажылга хаара тутканын деткиир программа идепкейжип, 108 ажыл берикчилери 335 хамаатыны ажылче алган. Регион ол көргүзүг-биле Россия Федерациязының 85 субъектизиниң аразынга 8-ки черже үнген. Ол программа күүселдези-биле ажыл берикчилеринге район хуузун каткан МРОТ хемчээлдиг субсидияларны, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптер учедунда ажыл чок хамаатыларны ажылга хаара тутканы дээш камгаладылга дадывырларын төлээн.
Чонну ажылга хаара тудар төптерниң ажыл чок хамаатыларны мергежилдерге өөредириниң (эде белеткелдиң) программалары эки түңнелдерни берген. «Демография» национал төлевилелдиң “Ажылга хаара тударын деткиири” федералдыг төлевилел-биле 2022 чылда организастаан өөредилгеже 1058 кижини хаара туткан, 860 кижи ажылда тургустунган. Ол ышкаш «2020-2024 чылдарда чурттакчы чонну ажылга хаара тударын деткиири» Тыва Республиканың күрүне программазы-биле 526 хамааты профессионал өөредилгени эрткен, 387 кижи ажылды алган.
Күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг байдалды чавырылдырып, чурттакчы чоннуң орулгазын көвүдедиринче угланган социал керээге үндезилээн күрүне деткимчези чон ортузунда нептереңгей апарган деп, Күш-ажыл яамызы демдеглээн. «Ажыл дилээри» угланыышкынында 2022 чылда чарган социал керээлер-биле 1624 кижи ажылга тургустунган. Хууда херээн ажыдарынга күрүне деткимчезин алгаш 1220 кижи боттарын ажыл-биле хандырган, 706 кижи хууда дузалал ажыл-агыйларын ажылдаткан.


Возврат к списку