Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тус чер бот-башкарылгазының хүнүнде Тывада боттарының хоорай, суурларының сайзыралы дээш эки ажылдааннарны шаңнап-мактаан

Тус чер бот-башкарылгазының хүнүнде Тывада боттарының хоорай, суурларының сайзыралы дээш эки ажылдааннарны шаңнап-мактаан 24.04.2023

Апрельдиң 21-де Улусчу чогаадылга бажыңынга, «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциация кежигүннерниң байырлыг хуралы болуп эрткен.
Ассоциацияның Тывада регионалдыг салбыры он чылдаан юбилейин демдеглеп эрттирген. Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели ассоциацияның кежигүннери ол үениң дургузунда боттарының хоорай, суурларын экижидип, хөй-ниити ажылынга киржип, аныяк өскенге дузалажып,, девискээринде хөй-ниити бот-башкарылгазын организастап, тускай шериг операция киржикчилериниң өг-бүлелеринге дузаны көргүзүп турар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг делегаттарга байырын чедирип, эрге-чагырга төлээлери болур муниципалдыг ажылдакчылар кымдан артык чонга эң чоок деп, демдеглээн.
«Бо байырлалды мээң база деп санап, бөгүн силерге байыр чедирер болганымга өөрүп тур мен! Тываның найсылалының мэри тургаш, күрүне Баштыңы Владимир Путинниң тус чер бот-башкарылга хүнүн доктаадыр дээн шиитпирин улуг өөрүшкү-биле хүлээп алганывысты дыка эки сактып тур мен. Оон бээр он чыл эрте берген. Бистиң республиканың чурттакчылары эң-не чидиг болгаш дүвүрээзинниг айтырыгларын шиитпирлээринге киржип, чаагайжыдылга төлевилелдерин шилип, тус черниң эгелекчи саналдарын идип үндүрүп, ону дыңнадырын чедип ап турар. Россияның Президентизи тус чер бот-башкарылгазының ролюн база ол ажылды сайзыраңгайжыдарының чугулазын айыткан. Тус чер бот-башкарылгазының көргүзүглерин экижидерин чедип ап, ооң баазазынга муниципалдыг звенонуң шылгараңгай удуртукчуларын шаңнап-мактаарының арга-хевирлерин тургузары чугула» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Бии-Хем кожууннуң Аржаан көдээ суму чагырга даргазы Екатерина Тулуш база Чаа-Хөл кожуун чагырга даргазы Радж Баз-оол Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктеринге төлептиг болган.
«Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттарны үш муниципалдыг ажылдакчы – Кызыл мэриниң амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Александр Черноусов, Сүт-Хөл кожууннуң Төлээлекчилер хуралының секретары Марина Монгуш база Улуг-Хем кожуун чагыргазының чер болгаш өнчү хамаарылгаларының талазы-биле кол специализи Василий Хангаев оларга тывыскан.
Күш-ажылдың хоочуну Владимир Еромаев биле Каа-Хем кожуун чагыргазының херектер эмгелекчизи Галина Куулар “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаткан.
Ассоциация Тываның идепкейжи чурттакчыларын хаара тутпушаан, суурларның кудумчуларынче чырыкты киирип, парктарны тудуп, бөлгүмнерни, спортчу клубтарны, коворкинглерни сайзырадырынга боттарының үлүүн кирип турар.
Муниципалдыг каттыжыышкыннар чөвүлелиниң эки ажылдыг төлээлери кожуунунуң хереглелинге дээш автомашиналарны, тракторларны база көдээ ажыл-агый техниказын белекке алырлар. Ассоциацияның съездилеринге амгы айтырыгларын сайгарып, шиитпирлеп турар, бо удаада Регионалдыг чөвүлелдиң чаа даргазын соңгаан. Кызыл хоорайның баштыңы - Төлээлекчилер хуралының даргазы Ирина Казанцеваны бир үн-биле бадылаан.


Возврат к списку