Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бо чылын ИПСЭР-биле деткимче алыр база бир арганы регионнуң чер ажылдыгларынга бээр

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы бо чылын ИПСЭР-биле деткимче алыр база бир арганы регионнуң чер ажылдыгларынга бээр 17.04.2023

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускай программазы-биле “Агроүлетпүр комплекизиниң материал-техниктиг баазазын экижидери” угланыышкынга субсидия алыр чагыгларны сайгарып көргенин дыңнаткан. Республиканың дөрт арат ажыл-агыйлары ИПСЭР шугуму-биле деткимчени алырын яамының комиссиязы шиитпирлээн. Чагыг киирген төлевилелдерни ниитизи-биле 13 млн рубльге акшаландырар.
1 чыл ажа берген, бүрүткеткелдиг көдээ бараан бүдүрүкчүлери күрүне деткимчезиниң ол хевиринче кордап болурун сагындыраал. Анаа ынчаар конкурс шилилдези болбазындан, программа киржикчилери салган негелделерге дүгжүп турары база чогуур докментилерни чыып алыры чугула турган. Көдээ ажыл-агый яамызының албан езунуң курлавырларындан ол негелделерниң даңзызын көрүп болур.
Бо чылын субсиядияларны Барыын-Хемчик кожуундан үш база Бай-Тайга кожуундан бир ажыл-агый алыр.
«Алаш» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативинде 644 аът бар. Күрүнеден алыр акшазы-биле мал чеми белеткээр трактор, аңаа кожуглар садып алыр планныг. А тараачын-арат ажыл-агый баштыңы Айланмаа Монгуш трактор, картофель олуртур дериг-херексел садып ап, турлаанга кудук хактырар бодалдыг. Сарлык, хой база аъттар тудуп турар «Арыг-Хем» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативи чаа техника аймаа садып алыр. А Бай-Тайгадан ТАА баштыңы Айлан Иргит 110 аът күштүг МТЗ-1025 тракторну күрүне деткимчезиниң акшазы-биле садар.
Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускай программазының “Агроүлетпүр комплекизиниң материал-техниктиг баазазын экижидери” угланыышкында бо чылдың акша-хөреңгизиниң деткимче хемчээ бүрүнү-биле шиңгээттинмээн болганда, бо чоокку үеде документилер хүлээп алырын база катап чарлаар деп турарын Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.
“Тыва Республикада сүткүр болгаш эъткир мал ажыл-агыйының хөгжүлдези болгаш көдээ ажыл-агый продукциязының болбаазырадылгазы” угланыышкынга база чагыгларны катап хүлээр. Комиссия шиитпири-биле, бо угланыышкында документ киирген кордакчыларының чаңгызы-даа ийиги чадаже эртпээнин яамы тайылбырлаан. Ооң чылдагааны – киирген документилери долу эвес, азы берген документилеринде медээлер шын эвес болганында.


Возврат к списку