Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Дерзиг-Аксы бажың-интернадының чурттакчыларынга амгы үениң аянныг оран-савазын тудар

Тывада Дерзиг-Аксы бажың-интернадының чурттакчыларынга амгы үениң аянныг оран-савазын тудар 14.04.2023

Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суурга бажың-интернаттың5 чаа оран-савазын тударын дыңнаткан. «Демография» национал төлевилелдиң “Улуг салгал” федералдыг төлевилел шугуму-биле ол сорулгага 1,3 млрд рубльди тускайлаан. Хамаатыларны болгаш инвалидтерни хайгаарап-чурттадырынга көрдүнген албан черинде бөгүнде 180 кижи социал ачы-дузаны ап турар. Доктаамал ажаалда херек улустуң 156-зы - улуг кижи болза, 24-ү – бичии уруглар.
1959 чылда бажың-интернаттың бирги савазын база административтиг черин Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг суурга туткан. 1978 чылда тудугну бускаш, Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суурже көжүрген. Ол ам-даа ажыглалда.
«Улуг салгал» төлевилел-биле республикада Бүренниң база Хайыраканның бажың-интернаттарынга чаа чуртталга бажыңнарын 2021 база 2022 чылдарда туткан. Ам Дерзиг-Аксы бажың-интернадының чурттакчыларын көжүрер 6800 дөрбелчин метр ниити шөлдүг, хөй ажыглалдыг каът бажыңны тудар улуг сорулга Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының мурнунда туруп турар. Төлевилелди 2023-2025 чылдарда күүседир кылдыр санаан.
Төлевилелде көрдүнгени болза, комплекстиң төп кезээнге ийи каът административтиг бажың, ийи кыдыынга 180 оруннарга үш каът чуртталга корпустары турар. Администрация база чуртталга оран-саваларынга шупту 4 лифтини кылыр .
Интернаттың социал ачы-дуза алыкчыларының негелделери езугаар таарымчалыг байдалдарны хандырар. Корпустарда аңгы арыгланыр черлиг, ийи орун салыр өрээлдерни тускайлаан болур. Иттинер тергелиг инвалидтер секциязында буфет өрээлдери база турар. Административтиг оран-савада көрүкчүлер залы, кино көөр чер, номчуттунар черлиг библиотека, бөлгүмнер болгаш хөгжүм кичээлдеринге, диш эмчизинге, гинекологка өрээлдерни тускайлаар, сенсорлуг өрээл база бар болур. Эмнээшкинниг күш-ажыл мастерскаяларынга аңгы шөлдерни дериир.
Бо хүнде объектиде тудуг ажылдары чоруп турар. "Бастион" тускайжыттынган тудуг организациязы” КХН организация-биле күрүне керээзин чарган, таваан кудар оңгар казарынче кирген. Ында 8 санныг техника ажыглалда. Ол ышкаш тудугну долгандыр херимнеп, видеокамераларны эптеп салган. Тудугнуң төлевилел-смета документилери езугаар, бо чылдың төнчүзүнге чедир оран-саваның ханаларын бүрүнү-биле тудуп доозар. 2025 чылдың төнчүзүнде объектини дужаарын планнаан.


Возврат к списку