Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның мал ажыл-агыйларында төрүүр малдың 35 ажыг хуузу оолдапкан

Тываның мал ажыл-агыйларында төрүүр малдың 35 ажыг хуузу оолдапкан 10.04.2023 Тываның малчыннары мал оолдаашкыны эгелээниден бээр 200 ажыг муң анай, хураганны камгалап алган. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы мал оолдаашкыны кайы хире чоруп турарын республика чазаанга илеткээн. 100 баш төрүүр малдан 80 хире баш чаш төлдү алыр планының 35-37 хуузу күүсеттингенин демдеглээн.
Ынчап кээрге, тыва араттарының төрүүр хой, өшкүзүнүң үштен хөй кезиинде мал оолдаашкыны эгелээн. Республикага мал оолдаашкынының кампаниязы майның сөөлгү он хонуунда адакталып турда, хой болгаш өшкүнүң баш саны 539,2 муң башка немежип, ниитизи-биле 1,7 млн баш ажа бээр.
Оон аңгыда, бо чылын 87 муң баш инек база 41,5 муң баш бе төрүүр. Бөгүнде республикада 1,17 млн баш шээр малдан аңгыда, 201,1 муң баш улуг бода мал, 99,5 муң баш чылгы, 13,7 муң баш хаван, 10,9 муң баш куш, 1,4 муң баш иви, 481 баш сыын база 253 баш теве мал бар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мал оолдаашкынының үезинде малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алырынга дузаны кадар даалганы яамыга база тус чер чагырга даалгаларынга берген. Чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр 70 ажыл чок хамаатыларны, көдээ ажыл-агый угланыышкынныг дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдарын сакман ажылдарынче хаара туткан. Малчын коданнарже мал эмчилериниң үнүүшкүнүн күштелдирип, сиген-ширбиили чедишпес ажыл-агыйларже мал чемин сөөртүп чедирерин хандырар.

Возврат к списку