Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Респуб­ликаның Дээ­ди Хуралының (парла­менти­зиниң) депутады Юрий Валерьевич Кара-оол электен мөчээн

Тыва Респуб­ликаның Дээ­ди Хуралының (парла­менти­зиниң) депутады Юрий Валерьевич Кара-оол электен мөчээн 24.03.2023

Тыва Респуб­ликаның Дээ­ди Хуралының (парла­менти­зиниң) депутады Юрий Валерьевич Кара-оол электен мөчээн. Бүгү назынында Юрий Валерьевич төрээн республиказынга, чуртка бараан болуп келген. Улус-чон ону хамааты туруштуг, бүгүдеге ажык-дүжүүн көргүзүп чораан харыы­салгалыг политик кылдыр билир.

Юрий Кара-оол 1962 чылдың июнь 6-да Каа-Хем районнуң Бүрен-Хем суурунга төрүттүнген. Новосибирскиниң Улуг Октябрьның 60 чылы аттыг дээди шериг-политиктиг училищезин дооскан.
1984 чылдан 1995 чылга чедир ССРЭ-ниң Чепсектиг Күштериниң одуруунга офицер албан-дужаалдарга албан хаап турган.

Афганистанның девискээ­ринге интернационалчы албан-хүлээлгезин күүседип чораан. РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң курлавырда подполковниги. Афганис­танга интернационалчы албан-хүлээлгезин күүседип тура, көргүскен маадырлыг чоруу болгаш эрес-дидими дээш «Эрес-дидим чоруу дээш», «Дайынчы шылгарал дээш» деп дайынчы медальдар-биле болгаш «Өөрүп четтирген афган чондан» деп медаль-биле, ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң Хүндүлел бижии-биле, ВЛКСМ ТК-ның «Дайынчы шылгарал” хөрек демдээ-биле, ССРЭ-ниң Дээди Совединиң “Интернационалчы дайынчыга” деп Хүндүлел бижии-биле, озалааш дайыннар хоочуннарының “Дайынчы акы-дуңмалашкы” фондузунуң Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан.

1991 чылдан 1996 чылга чедир Тыва Республиканың Өвүрде шериг комиссариадын удуртуп турган.
1998 чылдан 2023 чылга чедир Тыва Республиканың эрге-чагыргазының хоойлужудулга органының депутадынга алды удаа соңгуткан.
1998 чылда Тыва Рес­публиканың Дээди Хура­лының (парламенти­зи­ниң) депутадынга соңгуткан. 2002 чылдан 2006 чылга чедир Тыва Республиканың Улуг Хуралының Төлээлекчилер палатазының депутады чораан.
2006 чылда Тыва Рес­публиканың ийиги чыы­жының Улуг Хуралының Хоойлужудулга палатазының депутадынга соңгуткан. Аңаа ол Регламент, контроль, депутат этика талазы-биле комитетти удуртуп турган.

Үш удаа Тыва Республи­каның Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутадынга соңгудуп чораан,­ 2010 чылдан 2019 чылга чедир Төлээлек­чилер хуралдары-биле кады ажылдажылганы чорудар болгаш тус черниң бот-башкарылгазын хөгжүдериниң талазы-биле комитетти баштап турган.

2019 чылда Айыыл чок чорук, корум-чурум болгаш кызыгаар чоогунуң айты­рыгларының талазы-биле комитетти баштай берген. Билиг-билдилиг чоруу болгаш профессионализми Юрий Валерьевичиге төрээн республиказының социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң хоойлужудулга хандырылгазын чедиишкинниг шиитпирлежиринге дузалаан. Республиканың соңгукчулары ону ажылгыр, бот-харыысалгалыг, чон-биле сырый ажылдап билир дээш бүзүрээрлер.
Юрий Кара-оол Ада-чурттуң езулуг патриоду. Эткен сөзүнге, кылган үүле-херээнге ээ кижи. Ооң-биле чергелештир күрүне сорулгаларын күүседип тура, кончуг харыысалгалыг болгаш сагыш човангыр, принципиалдыг кижи.

Юрий Валерьевич рес­публиканың өзүп олурар салгалының патриот­чу кижизидилгезинге улуг үлүг-хуузун киир­ген. Тускай шериг операциязының, озалааш дайыннар киржикчилериниң сагыш-хөөн агартылгазынче улуг кичээнгейни углап чораан. Тываның муниципалитеттери-биле кады ажылдажылга талазы-биле Чөвүлелди, хоочуннарның “Дайынчы акы-дуңмалышкы” деп бүгү Россияның хөй-ниити организациязының Тывада девискээр салбырын, “Тыва Республикада “Сокол” деп шериг-патриотчу хөй-ниити организацияларының каттыжыышкынының” регионалдыг организациязын, “Делегейни өңгүр кыл!” деп ачы-буян фондузунуң харалгазыкчылар чөвүлелин удуртуп турган. “Россияның дайынчы акы-дуңмалышкызының” Төп комитединиң кежигүнү, “Да­йынчы акы-дуңмалыш­кы” деп бүгү Россияның хөй-ниити организациязының Тывада девис­кээр салбырының хыналда комиссия­зының даргазы болуп чо­раан. “Чаңгыс демниг Россия” партияның “Төөгүлүг турас­каал” деп федералдыг партийжи төлевилелиниң Тыва Республикада координатору турган.

Юрий Валерьевич Кара-оол Тываның болгаш Россияның мурнунга бедик ачы-хавыяазы дээш хөй санныг күрүне шаңналдары-биле шаңнаткан.
Ол “Ада-чурттуң мурнун­га ачы-хавыяазы дээш» деп орденниң II чер­ге­ниң медалы-биле, Россия Федерациязының Феде­ралдыг Хуралының Федера­ция Чөвүлелиниң Хүн­дүлел бижии-биле, Россия Федерациязының Хөй-ниити палатазының Хүн­дүлел бижии-биле, Россияның Президентизи В.В. Путинниң Хүндүлел бижии-биле, “Чаңгыс демниг Россия” партияның Чиңгине Чөвүлелиниң Даргазы С.К. Шойгунуң Өөрүп четтирииш­кин бижии-биле шаңнаткан.

Юрий Кара-оолдуң дугайында чырык болгаш буянныг тураскаал ооң дөргүл-төрелиниң, чоок кижилериниң, эш-өөрүнүң, кады ажылдап чо­раан эштериниң, Ада-чурттуң езулуг патриодун билир чораан кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилинге артып калыр.

Юрий Валерьевичиниң хүндүлүг кады төрээннери болгаш чоок кижилери. Сеткил-сагыжывыстан ханы кажыыдалды хүлээп ап көрүңер. Силер-биле кады качыгдап тур бис. Бо кажыы­далдыг хүннерде сагыш-сеткилиңер, тура-сорууңар быжыг болгаш туруштуг болурун кузээр-дир бис.

Ховалыг В.Т., Даваа К.Т., Донских В.А., Брокерт А.В., Бартына-Сады В.М., Ондар У.А., Куулар Т.Б.,Хардикова Е.В., Чюдюк А.А., Ананьин Ю.Ю., Глухов В.Г., Монгуш А.К., Монгуш У.Б., Монгуш Б.Н., Моңгал А.М., Ооржак Ю.К., Конгар А.Т., Дудко О.В., Уюсов С.В., Хуурак Э.М., Сарыглар О.Д., Монгуш Х.Д., Дамба-Хуурак А.П., Долгар С.К. болгаш өскелер-даа.


Возврат к списку