Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ ажыл-агыйларынга бо чылын 40 млн хире млн рубль-биле көдээ ажыл-агый техниказын садар

Тываның көдээ ажыл-агыйларынга бо чылын 40 млн хире млн рубль-биле көдээ ажыл-агый техниказын садар 17.03.2023

Чурттуӊ агроүлетпүр комплекизин хөгжүдер болгаш чаартып кылыр талазы-биле Россия Федерациязыныӊ Чазааныӊ сорулгалыг ажыл-херээн шиитпирлээри-биле «Росагролизинг» деп акционерлиг ниитилелди 2001 чылда тургускан. Республиканыӊ көдээ ажыл-агыйыныӊ машина-техниказын садып алыры-биле Тываныӊ Чазаа Росагролизинг-биле дугуржулга чарып алган.

«Эрткен кыш бистиӊ малчыннарывыска белен эвес болган. Кыштагларже баар оруктарны хар хөртүктей чаапкан.

Малчыннарга Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар яамызыныӊ специалистери, орук чериниӊ, арга-арыг ажыл-агыйыныӊ ажылдакчылары дузалажып турган.

Көдээ ажыл-агый кооперативтериниӊ төлээлери боттарыныӊ техниказын эккелгеш, бот-боттарынга дузалажырыныӊ сорук киирер үлегерни көргүскен. Олар кожууннарныӊ көдээ ажыл-агый специалистери-биле кады хөртүктелген оруктарны аштажып, мал чемин чедиржип берип турган.

Малчыннарга дузалажырынга ажыглап турган техниканыӊ хөй кезиин чээли (лизинг), деткимче грантыларныӊ, Тываны хөгжүдериниӊ бот-тускайлаӊ программазыныӊ шугуму-биле садып шиӊгээткен. Шак ындыг эки үлегер-чижектер турда, ажыктыг болгаш чедиишкинниг болурунуӊ дугайында чугаалаары артык боор.

Тускай техника садып шиӊгээдиринге бо чылын 40 млн ажыг рубль көрдүнген. Бо чоокку беш чыл дургузунда 400 хире машина садып алырын планнап турар бис. Росагролизинг-биле дугуржулга ёзугаар идепкейлиг ажылдап турар бис. Республиканыӊ көдээ ажыл-агыйын техника-биле чепсеглээрин уламчылаар бис» ̶ деп, Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде блогунга бижээн.


Возврат к списку