Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чазактыӊ ажылчын бөлүү – Тере-Хөл кожуунда

Чазактыӊ ажылчын бөлүү – Тере-Хөл кожуунда 15.03.2023

Республиканыӊ яамыларыныӊ болгаш ведомстволарыныӊ удуртукчулары-биле оларныӊ оралакчылары бо хүннерде Тываныӊ ырак булуӊу – Тере-Хөл кожуунда ажылдап турар.

Кожууннуӊ со­циал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ айтырыгларын аӊаа ажылдап кылгаш, болур-чогуур шиит­пирни хүлээп алыр дээш, ажыл-агыйжы үнүүшкүннү регионнуӊ чазааныӊ айтыышкыны-биле организастаан.

Тываныӊ Баштыӊыныӊ даалгазы-биле шупту муниципалдыг районнар боттарыныӊ кожууннарыныӊ социал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ келир үеде кедилиг планын ажылдап кылыр болган.

Муниципалитеттер стратегиялыг документизин ооӊ мурнунда Чазак Аппарадыныӊ хуралынга камгалаар чаӊчылдыг турган. Ынчалза-даа кожууннарныӊ социал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ планын эчис сорулгазынга дүүштүр чедимчелиг ажылдап кылыры-биле кожуун бүрүзүнге барып четкеш, шупту харыысалгалыг специалистерниӊ, муниципалитеттерниӊ кураторларыныӊ болгаш күүсекчи эрге-чагырганыӊ дээди органыныӊ (сайыттар кабинединиӊ) киржилгези-биле кады сайгарып чугаалажыр дээрзин ооӊ соонда шиитпирлээн.

Яамыларыныӊ, ведомстволарыныӊ удуртукчулары сургакчылаашкыныныӊ үезинде кожууннуӊ социал-экономиктиг хөгжүлдезинге болгаш ооӊ планнаашкынынга хамааржыр шупту айтырыг­ларны муниципалитет-биле кады тодаргай кылдыр ажылдап кылыр. Суурларга баргаш, ведомстволарыныӊ эргелелинде турар органи­зацияларныӊ ажыл-чорудулгазын хынавышаан, айтыышкыннарын бээр, улус-чон-биле база ужуражып чугаалажыр.
Чазак Даргазыныӊ оралакчызыныӊ хүлээлгезин күүседип турар Айдыӊ Чюдюкка баштаткан ажылчын бөлүк амгы үеде Тере-Хөл кожуунда.

Республиканыӊ Оттулар чүүл болгаш энергетика, Арга-арыг болгаш бойдус курлавыр ажыг­лалы, Өөредилге, Кадык камгалал яамыларыныӊ, Аныяк­тар херээниӊ талазы-биле агентилелдиӊ, Дириг амытаннар камгалаар талазы-биле күрүне комитединиӊ болгаш өске-даа албан черлериниӊ удуртукчулары болгаш оралакчылары – делегацияныӊ составында.

2023 чыл – Чоннуӊ эп-сеткилин каттыштырар чылында Тываныӊ Баштыӊы бүгү чонга болгаш удуртукчуларга бергелерни кады ажып эртери-биле демнежирин чугаалаан. Бо чүүлдү херек кырында боттандырып эгелээри-биле республиканыӊ эрге-чагыргазыныӊ төлээлери кожууннар-биле кады эрткен үеде кылдынган ажылдарны хынамчалыг анализ­тээр, келир үеде эӊ-не эки үре-түӊнелди чедип алыр угла­ныышкынныг ажылдаар.

Ажыл-агыйжы үнүүшкүннер адакталып доосту бээрге, Тыва Республиканыӊ муниципалдыг тургузугларыныӊ хөгжүлдезиниӊ талазы-биле хемчеглерниӊ ниити планын апрель айныӊ бирги чартыында тургузуп белеткээр.


Возврат к списку