Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа кожазы Моол-биле экономиктиг болгаш культурлуг харылзааларны алгыдар сорулгалыг

Тываның Чазаа кожазы Моол-биле экономиктиг болгаш культурлуг харылзааларны алгыдар сорулгалыг 15.03.2023

Чугула харыл­зааларның бирээзи чурттар аразы чер­гелиг “Кызыл – Улангом”, Кызыл – Улан-Батор”­ авиарейстерни ажыдары – чоокку чылдарда боттандырары. Бо хоорайларның аразынга агаар харылзаазын ажыдары-биле Кызыл хоорайның аэропортунда чурттар аразының секторун ажыглалга киирер ажылдарны дүргедеткен.

Моол биле Тываның аразында экономиктиг харылзааларны быжыктырарының бир угланыышкыны – кожа девискээрлериниң аразынга садыглажыышкынны улам сайзырадыры. Ынчангаш чоокку дөрт чылдар дургузунда кызыгаар чоогунга тыва, российжи болгаш моол барааннарны садыглаарының инфраструктуразын дүрген тургузарын планнаан. Олар дээрге российжи – моол­ кызыгаарда эрттирилге пунктуларының чоогунга барааннарны мөөңнеп болгаш үүрмектеп садыглаарының черлери болур ужурлуг.

Тываның найысылалы Кызыл хоорайга чылдың-на эрттирип келген российжи регионнарның аразында “Тыва-Экспо” делгелге-ярмаркага Моолда бараан бүдүрүкчүлери доктаамал киржирин, а Моолга эртти­рип турар чурттар аразының улуг садыг ярмаркаларынга Тываның бараан бүдүрүкчүлери киржирин организастаарының планы база бар.

Эътти Моолдан Тываже киир сөөртүп, республиканың бүдүрүлгелеринге зооветеринарлыг негелделерге дүүштүр болбаазырадырының айтырыгларын база Тыва – Моол талалар сайгарып чугаалажып турар.
Дүктү, алгы-кешти болгаш кат-чимис аймаан болбаазырадыр талазы-биле арга-дуржулга солчулгазын улам алгыдарының, Тываның көдээ ажыл-агый специалистери Моолдуң бүдүрүлгелеринге чиг этти болбаазырадыр талазы-биле арга-дуржулгазын бедидип алыры база ийи таланың харылзааларының планында бар.

Тыва биле Моол аразында кызыгаарлашкак девис­кээрлерге тыптып кээп болур озал-ондактыг таварыл­галардан камгалал хемчеглерни баш бурунгаар кады чорудары – Моол – Тыва харылзааларның бир чугула талазы. Олар дээр­ге мал-маганның, дириг амытаннарның халдавырлыг аарыгларынга, арга-арыгга хоралыг курттарга удур демниг демисел.
Тыва – Моол культурлуг болгаш экономиктиг харылзаа­лар, кады ажылдажылга хөй янзы, оларны чедиишкинниг шиитпирлээри ийи талага ажыктыг.


Возврат к списку