Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага бөмбүрзек Черниң шагы деп бойдус-хүрээлел камгалаарынче угланган акция болуп эртер

Тывага бөмбүрзек Черниң шагы деп бойдус-хүрээлел камгалаарынче угланган акция болуп эртер 13.03.2023

Ие-Черивистиң амгы үеде экология талазы-биле нарын-берге байдалда таваржып турары дүвүрээзинниг айтырыгже хөй-ниитиниң кичээнгейин угландырары-биле, шак мындыг делегей чергелиг акцияны Бүгү-делегейниң бойдус фондузу (WWF) 15 чыл бурунгаар Австралияның төвү Сидней хоорайга эгелээн. Акцияга чоорту хөй-хөй чурттар каттыжып, ук акция эң-не калбак, барык 2 мил­лиард кижи киржип турар делегей чергелиг хемчег апарган.

Россияда ук акцияны Бойдус курлавырлары база экология яамызы идепкейлии-биле деткип турар. Бистиң чуртувус 2009 чылдан тура “Чер шагын” демдеглеп эрттирип эгелээн.

Бо бүгүнүң кол сорулгазы – электроэнергия, суг, газ, чылыг дээн чергелиг бойдустан ап турарывыс курлавырларны төтчеглевези, камналгалыг ажыглаары, ындыг арга-биле Черивисти камгалап-кадагалаары. Чаңгыс шак дургузунда электри ажыглалын соксадыры улуг камналгага чедирип шыдавас-даа болза, шак бо акция кижи бүрүзүнге Черивиске, бойдузувуска бүгү таладан хумагалыг болурун сагындырып турар.

Бо чылын “Чер шагы” март 25-те болуп эртер. Акцияга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. Долгандыр бойдус-хүрээлел дээш сагыжы аарып чоруур Тываның чурттакчылары бо онзагай акцияга киржири-биле, кежээкиниң 20.30 шактан 21.30 шакка чедир электри-биле ажылдаар херекселдерни, чырыдыышкынны өжүрер. Улуг оран-саваларның даштын каастап чырыткан чырыкты база өжүрери – деткимчени илередип турар болур. Бо үеде делегейде улуг дээн төөгүлүг оран-саваларның чырыын өжүрери чаңчылчаан – Парижте Эйфельдиң суургазы, Лондонда Биг-Бен, Римде Колизей...

Ынчалза-даа амыдырал-хандырылгага, кижилерниң айыыл чок чоруунга чугула херек чырыкты, электри херекселдерин өжүрбес. Чижээ, кудумчу чырыдыышкынын өжүрүп болбас.


Возврат к списку