Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада школаларның капитал септелгезин кылыр тудуг организациялары тодараттынган

Тывада школаларның капитал септелгезин кылыр тудуг организациялары тодараттынган 10.03.2023

Өөредилгениң школа системазын эде чаартыр федералдыг программа шугуму-биле бо чылын Тывада 13 школага капитал септелгени чорудар. Эрткен неделяда Тываның Чазаа эде тудуушкун ажылдарын кылыр организацияларны томуйлаар дугайында доктаалды бадылаан. Ажылдарны апрельдиң 1-де эгелээш, күрүне керээзиниң сөөлгү хүнү – октябрьның 15-ке чедир доозар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг өөредилге чорудуу үзүктелбезин бодунуң блогунда дыңнаткан. Ооң даалгазы езугаар, Тываның өөредилге яамызы муниципалитетер-биле кады школачыларның изиг чемин хандырар ындыг шөлчүгештерни тургузар.
ТР-ниң Өөредилге яамызы тудуг организацияларының хөй кезии-биле күрүне керээлери чардынганын бадыткаан. Белен апаарга-ла, чаңгыс аай информация системазынче оларны киирер. Ачы-дуза хандырыкчыларының аразында ажылынга ак-сеткилдиин көргүскен тудугжулар база бар. 13 тудуг организациязының ындыг ажылдар кылырынга 8-зи арга-дуржулгалыг. Эрткен чылын хары угда 27 школаны чаартып септээр ажылдарга олар эки киришкен.
Чижээ, эрткен чылын Кара-Хаак суурнуң школазын септээн "Планета" КХН бо чылда Шагаан-Арыгның гимназиязын бүрүнү-биле хүлээнген. Эрткен чылын Чаа-Хөл суурнуң школазынга эки ажылдаан «Скат» КХН бо чылын О-Шынаа суурда ындыг объектиге ажылдаар. Сайгарлыкчы тудугжу Орлан Аракчаа Самагалтайның 2 дугаар школазы биле Тарлаг суурнуң школазынга капитал септелгелерни шынарлыг кылгаш, ТР-ниң Баштыңының Өөрүп четтириишкининге төлептиг болган. Бо тудуг сезонунда Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазын бүрүнү-биле чаартыр.
Шагаан-Арыг хоорайның гимназиязын, Ак-Довурак биле Туран хоорайларда, Чал-Кежиг, О-Шынаа, Сесерлиг, Дөң-Терезин, Тоора-Хем, Сарыг-Сеп, Ак-Чыраа, Бүрен-Аксы, Булуң-Терек база Сосновка суурларда өөредилге объектилерин септээр тудуг организациялары тодараттынган.
Владислав Ховалыг капитал септелге дээрге, школа инфраструктуразын бүрүнү-биле сайзырадыры-дыр деп демдеглээн. «Ол чүгле тудуг-септелге ажылдары эвес, а чаа дериг-херекселдер-биле чепсеглээри, башкыларның билиг-мергежилин бедидери болур. Ажылдарны шынарлыг болгаш үе шанда кылыр дээш бүгү күжениишкиннеривисти салыр бис» - деп, губернатор бижээн.


Возврат к списку