Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй кижилер чыылган черлерге база социал объектилерге террорга удур айыыл чок чорукту бедидер

Тывада хөй кижилер чыылган черлерге база социал объектилерге террорга удур айыыл чок чорукту бедидер 06.03.2023

Тываның Чазаанга террорга удур комиссияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. ТР-ниң Чазааның даргазының албан-хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Садының башкарганы хуралда, комиссия кежигүннери 2019-2023 чылдарда Россия Федерациязында террорнуң идеологиязынга удур хөделириниң комплекстиг планының хемчеглерин эрткен чылын республикага канчаар боттандырганын чугаалашкан.
2022 чылда республика девискээринде террорга удур хөделиишкин адырында оперативтиг байдалды турум болгаш доктаамал хыналдага алган. Террорисчи болгаш экстремисчи кем-херек үүлгедиглери бүрүткеттинмээн.
Эрге-чагырга органнары – профилактика субъектилери база террорга удур комиссия кежигүннери террор идеологиязынга удур информастыг-суртаал ажылдарының шынарын экижидери-биле элээн каш хемчеглерни эрткен чылдың дургузунда эрттирген.
Массалыг информация чепсектери террорга удур угланыышкынныг материалдарны чырыдып, Кызылдың Епархиязы база буддийжи организациялар-биле кады республиканың школачылар база студентилер ортузунга бөлүктеп азы чаңгыстап беседаларны чоруткан. Тыва Республиканың ИХЯ ажылдакчылары өөреникчилерге класс шактарын, интерактивтиг хемчеглерни эрттирген.
Аныяктар, шериг-патриотчу, волонтер каттыжыышкыннарынче сургуулдарны хаара тутканы - аныяктар-биле ажылдаарының эң-не чедиишкинниг хевири болганын профилактика субъектилерниң төлээлери демдеглээн. Амгы үеде 173 школаның 139-унда бичии армейжилерниң 156 отрядтары тургустунган (80,34%), аныяктарның эки турачы отрядтарының 35 ажыг хуузу бүрүткелди эрткен болгаш, ында 20 муң уруглар, оолдар хаара туттунган.
Муниципалдыг тургузугларда террорга удур комиссиялар удуртукчулары 2022 чылда ажылының түңнелдерин илеткээн. Кызыл хоорайда, Бай-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Чөөн-Хемчик, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл, Тес-Хем, Каа-Хем база Кызыл кожууннарда 11 муниципалдыг комиссиялар террорга удур профилактика ажылдарын доктаамал чорудуп турарын демдеглээн. Өске комиссияларда организастыг-удуртулга ажылдары чедир чоруттунмайн турарын айыткан.
Террорга удур комиссия кежигүннери хөй кижилер чыылган черлерниң база социал объектилерниң террорга удур камгалалын бедидер хемчеглерни база чугаалашкан.
Транспорт инфраструктуразының объектилерниң база транспорт аймааның, одалга-энергетика комплекс объектилериниң айыыл чок чоруун бедидери комиссия кежигүнериниң контролюнда.


Возврат к списку