Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирьниң генерация компаниязы Тываның одалга-энергетика комплекизиниң хөгжүлдезинче 1,5 млрд рубльди киириштирер

Сибирьниң генерация компаниязы Тываның одалга-энергетика комплекизиниң хөгжүлдезинче 1,5 млрд рубльди киириштирер 04.03.2023

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Сибирьниң генерация компаниязы» КХН-ниң «Сибирьниң хөмүр энергетика компаниязы» АН-ның чиңгине директору Максим Басов, Тываның Чазаа биле Сибирьниң генерация компаниязының кады ажылдажылга керээзи езугаар Тыва Республиканың энергетика комплекизин кады хөгжүдерин дугурушканнар.
Регионга чылыг хандырылгазының шынарын болгаш идегелдиин бедидер талазы-биле ийи таланың бодалдарын болгаш планнарын документиде киирген. Ылаңгыя Кызыл хоорайның болгаш Каа-Хем суурнуң чылыг четки инфраструктуразын эде чаартырын көрген. Партнерлар экологтуг байдалче онза кичээнгей салдынган – төпчүткен чылыг хандырылгазынга хуу секторнуң хереглекчилерин кожарынга байдалдарны тургузары, Кызылдың чылыг-энергетика төвүнүң долгандыр хүрээлелинге багай салдарын эвээжедириниң дугайында.
- Чаа туткан микрорайоннарны чылыг-биле үе-шаанда хандырарынга, төпчүткен чылыг хандырылгазынга чаа хереглекчилерни кожарынга Кызылдың ЧЭТ күчүзүн улгаттырып, бистиң хуу секторувусту чырык-биле чылыдарынче шилчидеринге чырыктың чедишпезин чок кылыр дээш, инфраструктура чаартылгазынга кады ажылдаары дугуржулгада айыттынган – деп, Владислав Ховалыг дугуржулганың утказын дамчыткан.
Чылыг хандырылгазының өртектер зоназынга муниципалитеттерни хамаарыштырганындан, Тыва Республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң турум хөгжүлдези хандырттынарын СГК ылавышаан. Амгы федералдыг хоойлужудулга езугаар өртек зоназынче кирип турар Россия Федерациязының 37 хоорайында чылыг хандырылгазын модернизастаарынче 280 млрд рубльди хаара туткан. Чылыг четкизи аргажок эргижирээн девискээрлерге чылыг энергиязынга рыноктуң тускай моделин киирери эки талаже өскертилгелерни көргүскен.
Сибирьниң генерация компаниязы чаңгыс аай өртек зоназының байдалынга ажылдаар улуг арга-дуржулгалыг. Чоокку 10 чылдарда компанияның киржилгези-биле 12 хоорайларда чылыг хандырылгазының системазын хөгжүдеринге 75 млрд рубль хемчээлдиг инвестицияны планнаан.
Компания Тыва Республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң хөгжүлдезинче 1,5 млрд рубльди тускайлап, 2023 чылда эде чаартылга программазын күүседип эгелээр.


Возврат к списку