Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа биле Ажаалга банкызының Сибирь банкызы элээн каш дугуржулгаларны чарган

Тываның Чазаа биле Ажаалга банкызының Сибирь банкызы элээн каш дугуржулгаларны чарган 04.03.2023

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының стратегтиг сессиялар үезинде, республиканың эрге-чагыргазы Ажаалга банкызының Сибирь банкызы-биле кады ажылдажылга документизинге атты салганнар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Ажаалга банкызының Сибирь банкызының даргазы Дмитрий Солнцев «Социал процессинг» төлевилел чорудуу-биле электроннуг садыглажылга адырынга удур-дедир харылзаалыг ажылдаарын дугурушкан. Тываның найысылалында чуртталга тудуун эгелээн «Трансстрой» башкарыкчы компания» тускайжыттынган тудуг организациязы» КХН үш талалыг ол дугуржулгага база атты салган.
Үш талалыг дугуржулганы чедип алыр дээш, чаңгыс эвес ай ажылдаанын Тываның Баштыңы чугаалаан:
- Республика девискээринге дыка үр үе иштинде коммерциялыг чуртталга тудуу туттунмаан. Бюджет акша-хөреңгизи-биле эргижирээн болгаш аварийлиг бажыңнардан хамаатыларын өскээр көжүрер программаны күүседип, өскүстер бажыңнарын тудуп турар. Ам-на коммерциялыг чуртталга тудуунче киргенивис бо. Ажаалга банкызынче бистиң регионнуң тудугжулары идепкейлиг каттыжып эгелээрге, саң-хөө курлавыры тыптып келген, ол ышкаш Хакас Республиканың девискээринде ажылдап турар «Трансстрой» КХН-ни кады ажылдажылгаже чалап, керээни чардывыс.
Ажаалга банкызы акшаландырыышкынны ажытканы-биле, Кызыл хоорайның девискээринде 150 муң ажыг дөрбелчин метр шөлдүг комплекстиг тудуг төлевилели боттаныр. Ажаалга банкызының тааржыр шупту продуктуларын маңаа ажыглаксап турар бис. Ол бир дугаарында, бистиң регионнуң чурттакчыларга эптиг. Кижилерге таарымчалыг байдалдарны тургузуп турарывыс ол. Кижилерге метр бүрүзү-ле чедингир болур кылдыр, тудугжуларывыстың инфраструктура чээлизи-биле ону акшаландырар бис – деп, Ховалыг чугаалаан.
Сибирь банкызының даргазы Дмитрий Солнцев дугуржулга регионнуң чурттакчыларының амыдырал байдалын экижидер сорулганы бирги черде салып турарын демдеглээн:
- Бөгүн ийи керээге аттарны салдывыс. Биргизи - социал хөмүрге чиигелделиг төлевирни бөдүүнчүдери болур. Ол электроннуг система чурттакчы чонга ажыктыг. Ол-ла угланыышкынның транспорт кезээнде «Сбер Тройка» төлевилел-биле кады ажылдап эгеледивис. Регион чурттакчыларының амыдыралын элээн чиигедип, элээн таарымчалыг болдурар. Оон аңгыда, элээн каш чылдар болгаш келгенивис, эң улуг инвестиция төлевилелин херек кырында боттандырып эгеледивис. Ону амыдыралга боттандырарынче миллиард ажыг рубльди тускайлаан. Чүнүң-даа мурунда, республиканың болгаш Кызыл хоорайның чурттакчыларының чуртталга байдалын экижидеринче төлевилел угланган. Ол чугула социал хүлээлгелеривистиң бирээзи-дир. Ипотека ажыглалынга хереглелди баш бурунгаар санаан бис, оон ипотека чээлизиниң негелделерин канчаар экижидерин ам-даа көөр бис. Бо канчаар-даа аажок улуг төлевилел Кызыл хоорайда болгаш республикада ниити социал-экономиктиг байдалды экижидер дээрзинге бүзүрээр мен.
Күрүне болгаш муниципалдыг хереглелге республиканың күрүне садып алыышкынының адырынче «Ажаалга банкызы – садыглажылганың автоматчыткан системазы»/«Сбербанк – Автоматизированная система торгов» электроннуг шөлдү киирер дугайында дугуржулга чардынган. Электроннуг шөлдүң ажыглалы садыглажылганың шынарын бедидип, садыглажылганың информастыг хандырылгазының каттышкан системазын киирер аргаларның ажык-чарлыын хандырып, күрүне хереглелиниң садыглажылгаларынга регион хандырыкчыларын, ооң санында биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилерин хаара тударынга идигни бээр.
Ажаалга банкызының «Социал процессинг» төлевилели-биле кады ажылдажылганы ийиги дугуржулгага үндезилеп чорудар. Программа продуктузун ажыглалче кииргеш, таарыштырган тариф болгаш квота-биле чурттакчы чонга одаар чүүлдү садарын организастап, садар хөмүрнүң чедишпезин база аңаа чиижең өртекти болдурбас сорулга-биле ону саарар точкаларда одаар чүүлдү сатканының учедун кылыр.
Тыва Республиканың Чазааның, Ажаалга банкызы ПАН база «Трансстрой» башкарыкчы компания» тускайжыттынган тудуг организациязы» КХН-ниң кады ажылдажылга дугуржулгазы күрүне болгаш муниципалдыг өнчүге хамааржыр чер участоктарынга чаагайжыткан чуртталга микрорайонун тудар улуг инвестиция төлевилелин күүседири-биле регионнуң экономиктиг болгаш социал күчүзүн хөгжүдер күжениишкиннерни каттыштырарынче угланган. Кызыл хоорайда «Мөңгүн» микрорайонунда тудуг ажылдары эгелээн.


Возврат к списку