Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бо чылын Тываның алды кожуунунга “угаанныг” кудуктарны тургузар

Бо чылын Тываның алды кожуунунга “угаанныг” кудуктарны тургузар 28.02.2023

Тыва Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы 2023 чылда республиканың чурттакчылыг черлерин суг-биле хандырарының шынарын бедидер программа боттаныышкынының планнарын дыңнаткан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2021 чылда регион чурттакчылардан чыгдынган чагыглар даңзызы езугаар, көдээ черлерде суг хандырылгазының чидиг айтырыын кыска хуусаада шиитпирлээр даалганы ведомствонуң мурнунга тургускан. Бо чылдың планы-биле Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем, Улуг-Хем, Эрзин база Кызыл кожууннарда суг хандырылгазын экижидер.
Ынчан-на 2021 чылда, Владислав Ховалыг Баштыңның албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, муниципалдыг тургузугларга сургакчылаашкыннар үезинде, хөй-ниити кудуктары сандан үнүп, суглаары бергедээн дээн хомудалдарны чондан алгаш, чурттакчылыг черлерни ижер суг-биле хандырар ажылды эгелээн турган. Республиканың суурларында кудуктарның хөй кезии совет үеде туттунган бооп турар.
Республиканың 11 кожуунунуң 28 суурларынга 39 кудуктарны ажылдадыры планнаттынган. Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы-биле чарган керээ езугаар, «Бастион» КХН, ХБ Доржу база «Тывагипрозем» КХН ажылдарны кылып турар. Кызыл кожууннуң Сукпак, Кур-Чер, Кара-Хаак база Ээрбек суурларда база Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп биле Авыйган суурларда кудуктарны өрүмнеп каскан. Чаа кудуктарны автоматчыткан дериг-биле чепсеглээн. Ыраккы Тожу кожууннуң административтиг төвүнде “угаанныг" кудукту ажылдаткан. Ында суг хандырылгазы дээш төлевир ийи катап чиик, айда бир кижиге 63 рубль турганындан, 32 рубль акша.
"Тыва Республиканың чурттакчы чонун арыг ижер суг-биле хандырары" иштики программа-биле яамы 2023 чылда 11 аңгы суг станцияларын тударын планнаан. Ынчалдыр алды муниципалдыг тургузугда: Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем, Улуг-Хем, Эрзин база Кызыл кожууннарда чонну шынарлыг ижер суг-биле хандырары экижиир.
- Чаа "угаанныг" кудуктар дыка хөй чылдар иштинде турган чидиг айтырыгларны шиитпирлээр. Чамдык суурлар чурттакчылары сугнуң шынары багай, суглаар чер ырак, кудуктар бо-ла үре бээр деп, удаа-дараа хомудалдарны киирип турган. Ам ындыг айтырыглар элээн эвээжээн – деп, ЧКА сайыды Мерген Мынын-оол чугаалаан.


Возврат к списку