Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда Тывада 12,5 муң азырал ыттарны учётка тургузар

2023 чылда Тывада 12,5 муң азырал ыттарны учётка тургузар 28.02.2023

Республиканың ветеринария албаны ыттар ээлери-биле ажылды уламчылавышаан. Ылаңгыя бажың ыттарын тарып, албан имнеп демдегледир хемчеглер чоруп турар. Бөгүнге чедир республика иштинде үш муң хире ыттар демдеглеттингенин, ведомствонуң парлалга албаны дыңнаткан. Ол ыттарга калчаага удур тарылганы салып, чогуур им-демдекти кылган.
2023 чылдың аарыгларга удур хемчеглер планы езугаар, Тываның девискээринде 12,5 муң хире ыттарны тарып, учетка тургузар. Шак ындыг ажылдар чыл дургузунда үргүлчүлээр. Бо хүнге чедир Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик, Таңды, Бии-Хем база Чеди-Хөл кожууннарда эң хөй ыттарны чизелээн.
Тускай демдекти салыры – дириг амытанның дугайында медээлерни Федералдыг күрүнениң информация системазының медээлер баазазынга бүрүткеп, дириг амытанга паспортту тыпсыр учеттуг система болур. Тускай чурагайлыг кодтуг бирканы (кулаанга) кедирип, таңмалап, имнеп дээш, өске-даа аргалар-биле дириг амытанны демдектээр.
Азырал амытаннарга демдекти салып, учетка алыры - албан чоруттунар хемчег апарганын, Ветеринария албаны дыңнаткан. Дириг амытаннарның халдавырлыг аарыгларын болдурбас хемчеглерни чорударынга, азыраан амытаннары дээш ээлериниң харыысалгазын улгаттырарынга, оларын кезээде хайгааралга тударынга ону ажыглаар. Республиканың хоорай, суурларында кандыг-даа хайгаарал чок, хостуг чоруур дириг амытаннарның көвей кезии ээлерлиг болуру херек кырында бадыткаттынган. Ам кижиже ыттар халдап кээр болза, оларның ээлерин тодарадып алыры берге эвес, ынчангаш административтиг кеземчени ыттың ээлери алыр. А бир эвес ыды чиде бээр болза, ону тып алырының аргазы улуг.
Бир эвес ыт имнеттинмээн, черликтеп чоруур болза, ону ээзи чок кылдыр санаар. Ындыг ыттар-биле чорудар ажыл аңгы. Оларны туткаш, тускай черге суккаш, тарып, актааш, тудуп алган черинге дедир чедирип каарын специалистер тайылбырлаан.
Имнеп демдектедип, учетка тургузар дизе, тус черлерде ветеринария албан черлеринче баарын ветеринария албаны сагындырган. Ол хемчеглерни кылдыртпас болза, дириг амытаннарның ээлеринге онааштыр административтиг харыысалганы онаар.


Возврат к списку