Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң директору Вячеслав Март-оол: берге болгаш харыысалгалыг үеде бистиң чонувус Ада-чуртун камгалаарынга кезээде каттыжышкаш, тиилеп үнер

ТР-ниң  Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң директору Вячеслав Март-оол: берге болгаш харыысалгалыг үеде бистиң чонувус Ада-чуртун  камгалаарынга кезээде каттыжышкаш, тиилеп үнер 25.02.2023
«Владимир Владимирович Федералдыг Хуралга Айыткалында бөгүн делегейде болуп турар болуушкунну бистиң хөй язы-сөөк аймак чоннуң келир үезин тодарадыр төөгүлүг чугула болуушкун деп тодаргайлап турар. Ол ындыг-даа болур ужурлуг.

Бөгүн Украинаны Россия-биле мезилдежиишкинче ыдалаан Барыын чүктүң чурттары бистиң күрүнени, чуртту узуткаарын он-он чылдар дургузунда бодап чораан күзели-дир. Олар боттарының эчис күзелин чедип алыр бис дээн күзели канчап-даа болдунмас.
Нарын берге, харыысалгалыг үеде бистиң чонувус Ада-чуртун камгалаары-биле чаңгыс доң бооп каттыжып, боттарының мөзү-шынарының болгаш сагыш-сеткилиниң үндезин-дөзүн камгалаары-биле каттыжып, тиилелгени чедип ап чорааны Роосияның төөгүзүнде чаңгыс эвес катап болган.
Оон аңгыда, Россияның Президентизи эртем, технологияны сайзырадыры чугула деп чугаалааны кончуг шын. Ол дээрге, чурттуң социал-экономиктиг хөгжүлдези, ооң иштинде Россияны узуткаарын күзеп турарларга удур камгалал комплексти улам сайзырадырынга кол чылдагааны болур».
Возврат к списку