Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дүжүт ажаалдазы түлүктээн

Дүжүт ажаалдазы түлүктээн 19.09.2013
Тываның муниципалдыг тургузугларында картофель болгаш ногаа ажаалдазы эрткен неделядан эгелеп идепкейжээн.

Ниитизи-биле «ийиги хлебти» 665,5 га черден ажааган (планның 18 хуузу), ногааны 146,5 гектар черден чыгган (21, 8 хуузу). Бо ажыл Бии-Хем, Барыын-Хемчик болгаш Таңды кожууннарда идепкейлиг чоруп турар. Картофельдиң дүжүткүр чоруу улуг идегелди берип турар дээрзин Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан, ортумаа-биле бир гадан 99,5 центнер алдынган, а чамдык кожууннарда — чижээ, Бии-Хемде 122,5 ц., Чеди-Хөлде болгаш Барыын-Хемчикте 110 центнер чедип турар.

Мал чеминиң белеткелин чогумчалыг байдалче киирер аргалыг болган бис деп, көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының бирги оралакчызы Сергей Ондар дыңнаткан. Август айда үзүк-соксаал чок болуп турган чаъстың уржуунда бо ажылче кирер арга чок турганын сагындыраал. Сентябрьда хову ажылдакчылары эрттирген үени эгидер дээш күжениишкинниг ажылдаан, ооң түңнелиндле кожууннарның хөй кезии мал чеминиң белеткелин барык ийи катап көвүдеткен.

Республикада сентябрь 9-туң байдалы-биле 117522 тонна бөдүүн мал чеми белеткеттинген (планның 60 хуузу) болза, сентябрь 16-га чедир 1494562 тонна (76,3 хуу) четкен. Республиканың үш кожууну — Каа-Хем, Таңды, Барыын-Хемчик бо кампанияны доозар чыгаан. Чижээ, Таңдыга 500 тонна сиген кезери болгаш ол-ла хире сенаж салыры арткан. Каа-Хем биле Барыын-Хемчик мал чемин 93 хуу белеткээннер. Өвүр, Улуг-Хем, Эрзин болгаш Мөңгүн-Тайга кожууннарның көргүзүглери оларга чоокшулап орар.

Возврат к списку