Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының дугайында: Россияның күштүг эрге-ажыын хандырар бис

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалының дугайында: Россияның күштүг эрге-ажыын хандырар бис 22.02.2023

Февраль 21-де, Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга 18-ки Айыткалын кылган. Гостиный дворга, Президентиниң Айыткал ёзулалынга республиканың удуртукчузу Владислав Ховалыг баштаан делегация киришкен. ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) спикери Каң-оол Даваа, Тываның Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак, РФ-тиң ФХ Күрүне Думазының вице-спикери Шолбан Кара-оол, Күрүне Думазының депутады Айдын Сарыглар база сенаторлар - Дина Оюн биле Людмила Нарусова олар регионну төлээлээн.
Российжи лидер амыдыралга боттандырар дыка хөй чаа болгаш чугула сорулгаларны айытканын, Тываның Баштыңы Айыткал езулалының соонда демдеглээн: “Россияның күштүг эрге-ажыын хандырбышаан, чуртту болгаш ооң хөгжүлдези дээш ажылдаар”.
Владислав Ховалыгның бодалы-биле алырга, күрүне баштыңының айытканы тускай шериг операциязыныӊ киржикчилеринге болгаш оларныӊ өг-бүлезинге ачы-дуза чедирер, деткимче көргүзер черни төпчүдүп, тускай күрүне фондузун тургузар дээни чугула инициативаларның бирээзи болган. “Бистиӊ шериглеривиске ачы-дуза чыыр дээш чаӊгыс чер чурттугларымныӊ кайы хире сагыш аарып турарын билир мен, (Шагаа бүдүүзүнде 30 тонна чүък чоруткан), бөгүн Президент шуптузунга өөрүп четтиргенин илереткен.
Чурттуӊ социал-экономиктиг хөгжүлдезинге хамааржыр кыйгырыглар-даа, аргалар-даа четчир. Регионнуӊ инфраструктуразын сайзырадыр, социал объектилерни (чүгле Кызылдыӊ чоок-кавы девсикээринде безин 6 школаны) чогуур үезинде ажыглалага киирерин хандырар бис. Ооӊ-биле чергелештир делегей чергелиг төлевилелдерни, чижээ, Тыва, Моол, Кыдаттыӊ кызыгаарларын таварып эртер орук коридорун организастаарын, улаштыр уламчылаар бис.
Владимир Владимирович кол бодалды таваар, барымдаалыг болгаш бүзүрелдиг демдеглээн. Мурнуку одуругнуӊ күжү, күрүнениң бот-догуннаашкынының күчүзү, национал экономиканыӊ күжү – чурттуӊ чонунда. Россияны кым-даа, чүү-даа доктаадып, суларадып шыдавас” – деп, Тываның губернатору демдеглээн.
Президент ийи шак хире үеде сөстү алган. Российжи баштың делегей байдалын база тускай операцияның чылдагааннарындан чугаазын эгелээн. АКШ-биле стратегтиг халдаашкын чепсектерин ам-даа кызырар болгаш эвээжедир хемчеглер дугайында керээге киржирин Россия түр тургусканын чурттуң баштыңы дыңнаткан. Күрүнениң баштыңы шериг-үлетпүр комплекизиниң ажылдакчыларынга чаа социал деткимче хемчеглериниң база тускай операцияның хоочуннарынга база аңаа киржип тургаш мөчээннерниң өг-бүлелеринге адрестиг хууда дуза көргүзер күрүне фондузун тургузуп, бо чылын ооң структуразы чурттуң шупту регионнарынга ажылдап эгелээрин дыңтаткан.
В. Путин ооң аңгыда, ажыл төлевириниң кудуку хемчээлин инфляцияның деңнелинден хөй болдурарын, чаа российжи регионнарга ие капиталының программазын ажылдадырын, чурттуң специалистер белеткээр өөредилге системазын дөрттен алды чыл кылдыр, чаңчылчаан байдалче эгидерин чугаалаан.


Возврат к списку