Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Семёнов, Россияның пекарьлар эвилелиниң вице-президентизи: Тывада ёзулуг хлебтиң амданы арткан-дыр

Дмитрий Семёнов, Россияның пекарьлар эвилелиниң вице-президентизи: Тывада ёзулуг хлебтиң амданы арткан-дыр 20.02.2023

Россияның пекарьлар эвилелиниң төлээзи - регионнар-биле кады ажылдажылга талазы-биле вице-президентизи Дмитрий Семёнов Тывага келгеш барган. Ол Кызылдың хлеб комбинадынга база хуу сайгарлыкчылар А. Сарыглар биле А. Монгуштуң база «Саян Торг» КХН-ниң бичежек бүдүрүлгелерин көрген. Ужуражылгалар соонда, республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы база Россияның пекарьлар эвилели хлеб продукциязын бүдүрер болгаш садып-саарар, хлеб быжырарының национал ужур-чаңчылдарын камгалап база хлеб-булочка продукциязының социал ужур-дузалыг хевирлериниң өртектеринге мониторинг адырын таарыштырган нормативтиг эрге-хоойлу баазазын сайзыраңгайжыдарда кады ажылдаарын дугурушкан керээни чарган.
Дмитрий Семёнов Тывага кээр мурнунда чурттуң 43 регионнарынга барган, чер-черлерде хлебти быжырары аңгы болганын ол эскерген. «Россияның төп кезээ база Кавказта чигирни холуурунга ынак болза, Тывада хлеб езулуг амданныг-дыр» - деп, Семёнов демдеглээн.
Тус черниң хлеб быжырыкчылары киришкен хуралда Тывада хлеб быжырар адырның амгы база ооң алыс кедизинде байдалын сайгарып көрген. Чоруткан анализтиң сан-чурагайындан алырга, республиканың чурттакчы чонунуң хереглел корзиназында хлеб-булочка кылыглары чугула черни ээлеп турар. Сөөлгү дөрт чылда Тывада бир кижи-ле чылда 116 кг хлеб-булочка кылыгларын ажыглаан, ол сүмелээн нормадан 20 кил хөй. Бүгү республикада 120 ажыг хуу сайгарлыкчылар, ортумак болгаш биче бүдүрүлгелер чоннуң хлеб кылыгларынга хереглелин хандырып турар.
Хуралда хлеб быжырар бүдүрүлгелерни күрүнеден деткиириниң, дериг-херекселдер база кадрлар-биле четчелээриниң, чедери берге черлерни хлеб-биле хандырарының болгаш өртек тургузуунда онзагайларының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.
Дмитрий Семёновтуң чугаазы-биле алырга, Россияның пекарьлар эвилели шупту регионнарда хлеб быжырар адырның төлээлерин чыып, хуралдааш, ажылга чаа аргаларны ажылдап кылыр планныг.
Россияның пекарьлар эвилели чуртта хоочун каттыжыышкыннарның бирээзинге хамааржыр болгаш, чурттакчы чонну эки шынарлыг болгаш каш янзы хлеб-биле доктаамал хандырарын чедип алырда, адырның чидиг айтырыгларын шиитпирлээр дээш тургустунган. Эвилел хлеб быжырар үлетпүрнүң бүдүрүлгелер болгаш организациялар удуртукчуларын, сайгарлакчыларны, адырның айтырыгларын сайгарган эртемденнер болгаш специалистерни, ол ышкаш регионнарда хөй-ниити каттыжыышкыннарын хаара тудуп турар.


Возврат к списку