Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаа бүдүүзүнде Тываның Чазаанга күрүне шаңналдарын тыпсырының байырлыг ёзулалы болуп эрткен

Шагаа бүдүүзүнде Тываның Чазаанга күрүне шаңналдарын тыпсырының байырлыг ёзулалы болуп эрткен 18.02.2023

Февраль 17-де, ай санаашкыны-биле Чаа чылга – Шагаа байырлалынга тураскаадып, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. Байырлал бүдүүзүнде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг төрээн чериниң байлак культурлуг өнчүзүн кадагалап, ону хөгжүдүп чоруур чаңчылчаан тыва иштиң маадырлары – малчыннарга, ус шеверлерге, уран чүүл күүседикчилеринге, башкыларга болгаш эртемденнерге өөрүп четтиргенин илереткен: «Эртип турар чылда чаагай үүле-херектериңер дээш сеткилдиң ханызындан өөрүп четтириишкинни илередип тур мен”.
Кужугет Шойгу аттыг культура фондузунуң улуг деткимчези-биле эрткен чылын «Тубтен Шедруб Линг» төп тыва сарыг шажын хүрээзиниң тудуу доозулганын губернатор демдеглээн. «Хүрээ шажынчыларның күжениишкини-биле улуг ужур-уткалыг, кайгамчык болгаш шажынчы төп апаарынга бүзүрээр мен» - деп Владислав Ховалыг чугаалаан.
Тываның Баштыңы сөстү алган соонда, Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр ёзулалче кирген.
Аныяк-өскенни өөредип-кижизидеринге үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак-сеткилдиг күш-ажылы дээш «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ»-биле Тыва Республиканың Кызыл хоорайның 24 дугаар уруглар садының эргелекчизи ИВАНЧЕНКО Елена Вениаминовнаны, гостиница херээн хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак-сеткилдиг күш-ажылы дээш «Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии»-биле “Эне-Сай отель” КХН-ниң чиңгине директору ИМАМАЛИЕВ Фуад Агасалах оглын шаңнаан.
Тыва Республикага Будда өөредиин хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш чүдүлгениң шажынчы-мөзү-бүдүжүн сайзыраңгайжыдар адырда хөй чылдарда күш-ажылы дээш “ТЫВА АРАТ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТУРГУСТУНГАНЫНЫҢ 100 ЧЫЛЫ” юбилейлиг медаль-биле: ОНДАР Владимир Суур-ооловичини - Тыва Республиканың Камбы-Ламазының оралакчызын, ОНДАР Орланмаадыр Когуй-Маадыровичини - «Дамба Брайбулин» буддийжи хүрээниң Камбы-ламазын, ШЫЫРАП Байыр-оол Сереновичини – Кенсур Ринпочени, МОНГУШ Лопсан Доржуевичини - Тыва Республиканың Камбы-Ламазының оралакчызын шаңнаан.
Контроль-саналга органнарын хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы, бедик профессионал чедиишкиннери дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты Тыва Республиканың Саналга палатызының инспектору ШИВИТ-ХУУРАК Лариса Михайловнага тывыскан.
Хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты күш-ажылдың хоочуну МАРКС-ООЛ Марита Кууларовнага тывыскан.
Өөредилге адырында профессионал ажылының бедик үре-түңнелдери, хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ӨӨРЕДИЛГЕЗИНИҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты Бай-Тайга кожууннуң Хертек Амырбитовна Анчимаа-Тока аттыг Кызыл-Даг ортумак школазының орус дыл болгаш литература башкызы САРЫГЛАР Светлана Монгушовнага тывыскан.
Өөредилгени хөгжүдер системада ак сеткилдиг күш-ажылы болгаш улуг үлүг-хуузу дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ӨӨРЕДИЛГЕЗИНИҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты Сүт-Хөл кожууннуң Ооржак Тумен-Байыр Арын-оолович аттыг Алдан-Маадыр ортумак школазының физика башкызы ООРЖАК Надежда Дугаровнага тывыскан.
Кадык камгалалын хөгжүдеринге үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң 1 дугаар акушер салбырының акушери САТ Любовь Калбаевнага тыпсыр.
Кадык камгалал адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының медицина төвүнүң 1 дугаар поликлиниказының участок терапевт эмчизи КУЖУГЕТ Людмила Конгаровнага тывыскан.
Культура болгаш уран чүүл адырында өөредилгени хөгжүдеринге үлүг-хуузу болгаш үре-түңнелдиг ак сеткилдиг күш-ажылы дээш дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КУЛЬТУРАЗЫНЫҢ АЛДАРЛЫГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ” хүндүлүг атты Республиканың эмчи колледжиниң хөгжүм удуртукчузу КУУЛАР Эрес-оол Борбак-ооловичиге тывыскан.
Кадык камгалал системазында хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ ЭМЧИЗИ” хүндүлүг атты Республиканың кеш-шээр аарыглар эмнелгезиниң кол эмчизи КУУЛАР Уран-Херел Чечек-ооловичиге тывыскан
Кадык камгалалын хөгжүдеринге үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ ЭМЧИЗИ” хүндүлүг атты Тыва Республиканың кадык камгалалының хоочуну ТАРЖА Тарас Тонгаковичиге тывыскан.
Журналистика адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АЛДАРЛЫГ ЖУРНАЛИЗИ” хүндүлүг атты Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) информастыг-аналитика эргелелиниң начальниги ДАРБАА Юрий Көк-ооловичиге тывыскан.
Өг-бүле институдун быжыглаарынга база өзүп олурар салгалды кижизидеринге ачы-хавыяазы дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ МААДЫР ИЕЗИ” хүндүлүг атты он ажы-төлдүң иези МОНГУШ Алдын-кыс Александровна тывыскан.
Национал хөгжүм уран чүүлүн база культураны хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу дээш “ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ МУРНУНГА АЧЫ-ХАВЫЯАЗВЫ ДЭЭШ” деп Тыва Республика медалы-биле тыва хөгжүм херекселдери кылыр мастер Тамдын Алдар Константиновичини шаңнаан.
Тыва Республиканың кадык камгалалын хөгжүдеринге хууда ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “ШЫЛГАРАҢГАЙ КҮШ-АЖЫЛЫ ДЭЭШ” Тыва Республика медалы-биле Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң аарыг иштиг херээженнер 2 дугаар акушер салбырының акушер-гинеколог эмчизи ОПЕЕН Наталья Доктугуевнаны шаңнаан.
Көдээ ажыл-агыйны хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “БУЯН-БАДЫРГЫ” орденниң III чергези-биле күш-ажылдың хоочуну СААЯ Дарый-оол Биче-ооловичини шаңнаан.
Муниципалдыг эрге-чагырга органнарынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “БУЯН-БАДЫРГЫ” орденниң III чергези-биле күш-ажылдың хоочуну БЫЗЫТПАА Юрий Монгушовичини шаңнаан.


Возврат к списку