Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Красноярскиниң экономиктиг форумунга Тываны хөгжүдериниң перспективтиг угланыышкыннарын таныштырар

Красноярскиниң экономиктиг форумунга Тываны хөгжүдериниң перспективтиг угланыышкыннарын таныштырар 16.02.2023

Бо чылын Красноярскиниң экономиктиг форумунуң темазы - Сибирьни хөгжүдериниң айтырыы болур.
Тыва Республиканың губернатору Владислав Ховалыг баштаан делегация Красноярскиниң экономиктиг форуму-2023 шөлүнге регионнуң инвестиция курлавырын, социал-экономиктиг хөгжүлдениң тускай программазы-биле (ИПСЭР) боттандырар төлевилелдерни таныштырар. Регионнуң турисчи адырының комплекстиг тудугларының бөлүк саавырларын база санал-оналдарын делгээр.
Тыва делегация форумнуң ийиги хүнүнде, марттың 2-де, илеткээр. «Келир үеже инвестициялар. Тыва Республиканы хөгжүдериниң перспективтиг угланыышкыннары» деп таныштырылгазынга «Туризм», «Тудуг» база «Тускай экономиктиг зона, индустриалдыг база агроүлетпүр парктары» угланыышкыннарда төлевилелдерни тайылбырлаары планнаттынган.
«Туризм» угланыышкыны-биле Таңды кожууннуң Чагытай хөлге турисчи-дыштанылга комплекизин, Каа-Хем кожуунга турисчи-логистика төвүн тургузары, «Үш-Белдир» санаторлуг-курорт төвүн база «Чедер» санаторлуг-курорт база кадыкшылга комплекизинге аалчылар бажыңныг улуг тудугларны, ол ышкаш «Тайга» туризм комплекизинге гостиница төвүн тударын таныштырар.
«Тудуг» угланыышкынынга Кызыл кожуунда «Преображенский», «Радиостанция» база «Юбилейный» микрорайоннарны тудар планны көргүзер.
Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде программазында тускай экономиктиг зоналарны тудар хемчеглерни база таныштырар: «АгроТува» агроүлетпүр парыгы, Кызыл хоорайның Индустриалдыг парыгы, «Хандагайты – Боршоо» күрүне кызыгаары таварар автомобиль эрттирилге пунктузунуң чоогунга хостуг чурумнуг зона тудар төлевилел бар.
Красноярскиниң экономиктиг форумунуң киржикчилеринге республикада боттандырып турар улуг инвестиция төлевилелдерин: Ак-Сугнуң чес-профир чыдында даг-болбаазырадылга комбинадын, Улуг-Хем хөмүр бассейниниң Межегей чыдынынга хөмүр тывыш комплекизин база Кара-Белдирниң алдын чыдынында алдын тывыштыг бүдүрүлге тудуун сонуургадыр.
Красноярскиниң экономиктиг форуму-2023 үезинде, Тываның эрге-чагыргазы база оларның коллегалары, күрүне албан черлериниң база коммерциялыг организацияларның төлээлери кады ажылдажылга база удур-дедир харылзаалар тударының дугайында элээн каш дугуржулгаларга аттарны салыр чадавас.


Возврат к списку