Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаа туткан хүрээниң чанынга Саң салыр ёзулалды эрттирер

Тывада чаа туткан хүрээниң чанынга Саң салыр ёзулалды эрттирер 16.02.2023

Шагаа байырлалын белеткеп эрттирер оргкомитеди Тываның найысылалында Саң салыр езулал эртирирер черлерни тодарадып доктааткан. Чоннуң киржилгези-биле саң ужудуп чаңчыга берген черлерден аңгыда, чаа туттунган «Тубтен Шедруб Линг» хүрээниң чанынга база Дөгээ дааның эдээнге субурган чанынга езулалды эрттирерин дыңнаткан. Эртенгиниң 7 шакта, хоорайның тос шөлүнге йөрээлдер болгаш чаагай күзээшкиннер мөргүлдери эгелээр.
Тывада Чаа чылды - Шагааны уткаан «Саң салыр» езулалдар дараазында черлерге болур:
- «Дөгээ» дааның эдээнге (Кызыл хоорай, Улуг-Хемниң ол чарыында);
- «Кадарчы» тураскаалының чанынга («Кызыл — Эрзин» автооруктуң 9-ку км);
- Культура болгаш дыштанылгазының Национал парыгы (Кызыл хоорай, Кочетов, 1А);
- «Ганден Чойпелинг» хүрээниң чанынга (Кызыл хоорайның солагай талакы дачалар микрорайонунда);
- «Дамба Брайбулинг» хүрээниң чанынга (Кызыл хоорай, Фрунзе, 46);
- «Даши Панделинг» хүрээниң чанынга (Кызыл, Колхозная, 101);
- «Цеченлинг» хүрээниң чанынга (Кызыл, Щетинкин-Кравченко, 2);
- «Үстүү-Хүрээ» хүрээниң чанынга (Чадаана хоорайдан мурнуу-чөөн талаже 7 км-де, Чадаана хемниң оң талакы эриинде Чайлаг-Алаак деп чер);
- «Тубтен Шедруб Линг» хүрээниң чанынга (Кызыл, «Южный» микрорайону).
Шаганың саң салыр езулалынче херээжен кижи барбас деп, чоокка чедир санап турганы солун. Суурларда саң салыр езулалдарга колдуунда эр кижилер киржип турган. Тыва Республиканың Камбы-Лама эргелели аңаа хамаарыштыр тайылбырны берген.
Саңны салып турар черинден база чүү дээш салып турарындан ону ылгаар каш хевирлер бар деп, лама башкылар тайылбырлаан. Херээжен кижи езузалга шуут киржип болбас дээн, ындыг хоруг чок. Бедик черже үнери бергедей бээр болганы-биле, херээжен кижиге ында саңче барбазын сүмелээр турган. Шагаа өг-бүлениң байырлалы болганда, Чаа чылды уткаанының саңын төрел аймак азы өг-бүле кежигүннери, херээжен чон база, салып, йөрээлдерни алгаар чораан.
Республиканың Камбы-Лама эргелелиниң тайылбырындан алырга, Саң салыр езулалга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур.


Возврат к списку