Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Деткимче» республика төвү 20 чылдаанын ачы-буян концерти-биле демдеглээр

«Деткимче» республика төвү 20 чылдаанын ачы-буян концерти-биле демдеглээр 14.02.2023

«Деткимче» республика төвү ажыттынганындан бээр 20 чыл болганынга ачы-буян концертин белеткеп турар. Апрель 12-де Улусчу чогаадылга бажыңынга эртер болуушкун - коллективтиң 2023 чылда кол юбилейлиг хемчээниң бирээзи . Концерттен кирген акша-хөреңги-биле кадыкшылы кызыгаарлыг кижилерниң чогаадыкчы шөлүн ажыдарынче киириштирер.
Тывага “Деткимче” чурттакчы чоннуң социал хандырылгазының республиканың комплекстиг төвүн ажыдар дугайында шиитпирин 2003 чылдың февраль 13-те регион чазааның доктаалы-биле,бадылаан. Хамаатыларга чаңгыс катап, ооң-биле чергелештир дүрген, элээн үе иштинде азы доктаамал социал хандырылганы көргүзер кылдыр, оларның амыдырап-чурттаар байдалын экижидер, боттарының амыдыралчы кол хереглелдерин боттары хандыртынар аргаларны калбартырынга дөгүм кылдыр төптү тургускан.
Эрткен ийи он чылдар иштинде республика төвү профессионал ажылында чедиишикинниг арга-дуржулгаларны чыып алган. “Деткимчениң” коллективи бүзүрел телефону таварыштыр социал албан черлеринден тайылбыр алыр арга-дуржулганы 2006 чылда бир-ле дугаар ажыглап эгелээн. Республикада улуг ужур-дузалыг төлевилелдерни боттандырган: чижээ, «Арголик» турисчи комплексти ажыдып, социал такси албанын база көжүп чоруур консультация пунктузун организастаан. Берге байдалга таварышкан херээжен чонга салбыр, социал аалчылар бажыңы, тодаргай чурттаар чери база ажыл-агыйы чок кижилерге күш-ажылчы терапия салбыры, чонга херектиг болганын төп бадыткаан. 2012 чылда Тожу кожууннуң Чазылар суурда берге кижилерге социал-күш-ажыл реабилитациязының тускай салбырын ажыткан.
Федералдыг база регион программаларынга төп киришкеш, хлеб быжырар черни, даараныр цехти, уругларга психологтуг оожургал өрээлин ажыдып, дерээн.
«Деткимче» республика төвү бөгүнде бажыңынга социал ачы-дузаларын, инвалид кижилерге социал реабилитацияны, тодаргай чурттаар чери чок кижилер-биле ажылдап турар республикада чаңгыс организация болур.


Возврат к списку