Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада АҮК хөгжүлдезиниң мурнады боттандырар угланыышкыннарын деткээн

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада АҮК хөгжүлдезиниң мурнады боттандырар угланыышкыннарын деткээн 14.02.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушев-биле ужурашкаш, республиканың агроүлетпүр комплекизиниң мурнады көөр айтырыгларын чугаалашкан: эрткен чылдың ажылдарын түңнеп, бо чылын боттандырар өзүлде точкаларын, көдээ девискээрлерни хөгжүдер айтырыгларны база хүннүң чугула темаларын.

Регионнуң мал чиир культураларга тарылга шөлдерин чыл санында улгаттырып турарын федералдыг яамы онзалап демдеглээн. Мал ажыл-агыйлыг республикага ол ужур-дузалыг угланыышкын деп билиишкин бар.

Бо чылын Тываның эрге-чагыргазы тарылга шөлдериниң бадылаттынган структуразы езугаар, көдээ ажыл-агый ажыглалынче элээн черни хаара тударын планнаан.

РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызы көдээ ажыл-агый сорулгалыг черни шынарлыг ажыглаары база мелиорация комплекизин хөгжүдери күрүне программазы-биле регионда үш төлевилелди акшаландырар деп  планнаан.

Дмитрий Патрушев эрткен чылдың түңнелдери-биле мал ажыл-агыйының эът бүдүрер угланыышкынының чедиишкинин демдеглээн. Аныяк улуг бода малды садып-саарган килинге-ле деткимчениң чаа федералдыг хемчээн кииргени, регионда ол иштики адырның хөгжүлдезинге немелде идиг болган. Мал ажыл-агыйының чедиишкинниг хөгжүлдезинге таарымчалыг эпизоотиктиг байдал херек. Сайыт айыылдыг аарыгларның көдүрлүрүн болдурбас шупту хемчеглерни алырын база ящурга удур тарыышкынче онза кичээнгейни салырын регионнуң удуртулгазындан дилээн.

Көдээ черлерни хөгжүдер талазы-биле ажыл – ужуражылганың кол айтырыының бирээзи болган. Адырның күрүне программазы-биле регионга ол сорулганы боттандырар кылдыр 2022 чылда чоруткан 60 ажыг млн рубль шуптузу шиңгээттинген. Бо чылын субъект дөрт хемчегде киржип турар, лимитти 100 млн рубль чедир улгаттырган. Үш уруглар садтарын септеп, тудары планнаттынган.

«Бистиң суурларывысты чаагайжыдып, амгы үениң аян-хевиринче киирер дээш акша-хөреңгиниң барык-ла чартыын ынаар угландырар. Социал инфраструктураны экижидер бис. Чижээ, Эрзинниң Нарынга чаа ясли бөлүү ажыттынар. Көдээге херек специалистер – эмчилерге база башкыларга бажыңнар тудары көрдүнген» - деп, Владислав Ховалыг планнарын чугаалаан.

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы ол объектилерге керээлерни дүрген чарарын, оларны шынарлыг туткаш, үе шаанда ажыглалче киирерин республикадан манап турар.

«Чүгле амгы планнарывысты эвес, а 2024 чылда чагыдылга кампаниязынче киирер чүүлдеривисти сайгардывыс. Ынчангаш ''Кыжын тергең белетке, шанааң чайын белетке'' деп үлегер домакта дег, ужуражылга үезинде чаа эгелээшкин-сорулгаларывыстың (малчын турлагларже чырыкты киирери, ховар болгаш чидип бар чыдар мал бажын кадагалап, өстүрери дээш, оон-даа өске) дугайында чугааладывыс. Акшаландырыышкынны чедип алыр дизе, чагыгларны шын долдурарын, ону камгалаарының аргаларын көрдүвүс» - деп, Владислав Ховалыг ужуражылганың түңнелин бижээн.


Возврат к списку